วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2557

เมื่อเธอเป็นโรค “กิลแลง-บาร์เร ซินโดรม” P. 6 : Guillain-Barre syndrome- Tests and diagnosis

April 12, 2014

ในการวินิจฉัยโรค...
เราจะเห็นว่า  โรค "กิลแลง-เบอร์เร"  จะมีลักษณะคล้าย
กับโรค “มัลติเปิ้ล สเกลอโรซิส"  นั้นคือ ในระยะแรกของการเกิดโรค 
เราจะไม่สามารถวินิจฉัยโรค “กิลแลง-บาร์เร” ได้เลย   เพราะอาการมัน
หมือนกันกับโรคทางระบบประสาททุกชนิด  
ซึ่งแต่ลคนจะมีอาการแตกต่างกันไป

ในการวินิจฉัยโรค...แพทย์จจะทำการซักประวัติการเกิดโรค และทำความ
เข้าใจกับกลุ่มอาการ  และอาการแสดงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับท่าน

การเจาะเอาน้ำไขสันหลังไปตรวจ (lumbar puncture) และ
การตรวจสมรรถภาพการทำงานของประสาท จะถูกนำมาใช้ในการวินิจฉัย
โรค “กิลแลง-บาร์เร” กัน

การเจาะเอาน้ำไขสันหลัง แพทย์เขาจะทำการเจาะช่องกระดูกสันหลังระดับ
ล่างสุด (lumbar spinal canal)   เพื่อเอาน้ำไขสันหลังไปทำการตรวจดูการ
เปลี่ยนแปลงเฉพาะบางอย่างในน้ำที่ได้จากช่องกระดูกสันหลัง
ซึ่งเกิดในคนทีเป็นโรค “กลแลง-บาร์เร”

สำหรับการตรวจการทำงานของประสาท จะมีการตรวจสองอย่าง  ซึ่งเป็น
การตรวจทำงานของประสาทว่าผิดปกติหรือไม่ เช่น  electromyography และ
nerve conduction velocity

 Electromyogarphy เป็นการวัดคลื่นกระแสไฟฟ้าของกล้ามเนื้อ
เพื่อนำมาพิจารณาถึงภาวะความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่เกิด
จากเส้นประสาทถูกทำลาย

 Nerve conduction studies เป็นการศึกษาถึงการชักนำคลื่นประสาทในสเ้น
ประสาทส่วนปลาย  โดยการตรวจดูความเร็วของการชักนำ  ซึ่งข้อมูลที่ได้
สามารถนำมาพิจารณาแยกโรคระหว่างโรคเปลือกประสาท หรือ
ส่วนที่เปนเส้นประสาทถูกทำลาย (demyelination และ axonal
degeneration


<< BACK P. 5 : Guillain-Barre syndrome-Complications

Next >> Guillain-Barre syndrome - Treatment & Drugs

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น