วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

เมื่อเธอเป็นโรค “กิลแลง-บาร์เร ซินโดรม” P. 7 : Guillain-Barre syndrome- Treatments and drugs

April 14,2014

ในคนที่เป็นโรค “กิลแลง-บาร์เร”...
บางคนจะใช้เวลานานเป็นเดือน หรือหลายปีกว่าโรคจะฟื้นตัว
คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคจะมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่ผ่านไปดังนี้:

 เมื่อปรากฏมีอาการแรกเกิดขึ้น อาการมีแนวโน้มจะเลวลงภายใน
    สองอาทิตย์
 อาการจะเลวลงถึงระดับสูงสุดภายใน 4 อาทิตย์
 การฟื้นตัวจากโรคจะกินเวลานานตั้งแต่ 6 – 12 เดือน และอาจมี
   บางคนกินเวลานานถึง 3 ปีก็มี

ก่อนอื่น...เราต้องยอมรับเสียก่อนว่า  เราไม่มีทางรักษาโรค “กิลแลงขบาร์เร”
ให้หายขาดได้   แต่มีวิธีการรักษาอยู่สองอย่าง  ซึ่งสามารถทำให้โรคฟื้นตัว
ได้เร็วขึ้น และลดความรุนแรงของโรคลง:

1. Plasmpheresis:
การรักษาชนิดนี้ ยังถูกเรียกว่า “plasma exchange” หรือการชำระล้าง
เลือดให้สะอาด (blood cleansing)

Plasmapheresis ประกอบด้วยการแยกเอาน้ำเลือด
ซึ่งเป็น plasma ออกจากเม็ดเลือดทั้งหลาย แล้วส่งเม็ดเลือดกลับสู่
กระแสโลหิตพร้อมๆ กับน้ำที่เป็น colloid หรือ albumin
ส่วนที่เหลือ  คือน้ำเลือด (plasma) ต้องกำจัดเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกไป...

เราไม่ทราบชัดว่า การรักษาด้วยวิธี plasmaphesres มันทำงานอย่าง
ไร  แต่นักวิทยาศาตร์ต่างเชื่อว่า plasmapheresis  เป็นการกำจัดเอาภูมิคุ้มกัน
บางตัวออกจากน้ำเลือด (plasma)  ซึ่งทำหน้าทีทำลายเส้นประสาท
ส่วนปลายออกไป

2. Intravenous immunoglobulin:
ใน immunoglobulin จะมีภูมต้านทานที่ดี (healthy antibodies) ที่ได้จากผู้บริจาค
 และการคนไข้ได้รับ immunoglobulin ในปริมาณสูง ๆ สามารถสะกัดกั้น
ไม่ให้ภูมิคุ้มกันที่ไม่ดี (damaging aniboies) ไม่ให้เกิดโรค “กิลแลง-บาร์เร” ได้

ไม่ว่าท่านจะได้รับการรักษาแบบใด...
ทั้งสองวิธีต่างมีคุณค่าเท่ากัน   และการให้ทั้งสองสลับกัน จะไม่มีค่าเหนือ
กว่าการรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพักฟื้นเพื่อรอให้ฟื้นตัวจากโรค...
ผู้ให้การรักษาจะต้องทำการเคลื่อนไหวแขน- ขาบ่อยๆ เพื่อทำให้กล้ามเนื้อมี
ความยืดหยุ่น และหลังจากโรคได้ฟื้นตัว  การบำบัดด้วยกายภาพบำบัด
จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น


<< BACK : P. 6: Guillain-Barre syndrome - Tests & Dignosis

 NEXT >> P. 8:  Guillain-Bare syndrome _ Coping & Support


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น