วันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557

เมื่อเส้นประสาทถูกกด P. 7 : Pinched nerve – Prevention

April 5, 2014

การจัด หรือวางท่าของกายให้อยู่ในลักษณะที่ดี  ไม่โน้มตัวไปในตำแหน่งให้ลง
น้ำหนักที่ข้อศอก,  ลดการไขว่้ขา  เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เส้นประสาทบริเวณข้อ
เข่าถูกกดทับ  หรือลดกิจกรรมที่กระทำซ้ำๆ กัน  สามารถป้องกันไม่ให้เกิด
เส้นประสาทถูกหนีบได้

การปฏิบัติงานตามกฏของธรรมชาติ (Law of work)  สามารถ
ลดความเสี่ยงต่อการทำให้เกิดบาดเจ็บต่อเส้นประสาทได้   และหากจำเป็น
ต้องทำงานในรูปแบบซ้ำ ๆ กัน  ท่านควรเว้นระยะการทำงานเป็นระยะ ๆ
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อเส้นประสาท

การปฏิการต่อไปนี้ อาจช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเส้นประสาทถูกหนีบลง
ได้:

o ให้ร่างกายอยู่ในท่าที่ดีตลอดเวลา (Maintain good posture)
o บริหารร่างกายให้เกิดความประสานกันระหว่างความแข็งแรง และ
   ความยืดหยุ่น เพือให้เหมาะกับสถานการณ์
o จำกัดการทำงานที่เป็นกิจกรรมที่ต้องทำซ้ำๆ   และควรหยุดพักกัน
   บ่อย ๆ หากจำเป็นต้องทำการเช่นนี้น
o รักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ระดับปกติ

<< BACK

Source:

o Mayoclinic
o Webmed
o Medicinenet

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น