วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2557

มัลติเปิ้ลสะเกลอโรซิส P. 5: Multiple sclerosis symptoms

April 11, 2014

คนเป็นมัลติเปิลสะเกลอโรซิส สามารถทำให้เกิดอาการได้แตกต่างกันไป
คนส่วนใหญ่จะมีอาการเพียงบางอย่างเท่านั้น  และมีแนวโน้มที่จะไม่เกิด
อาการทุกอย่าง ประเด็นสำคัญ  อาการของคนเป็นโรค MS ไม่สามารถที่
จะคาดคะแนได้เลย

ในบางคนอาการจะเลวลงตามเวลาที่ผ่านไป
และที่พบได้บ่อยที่สุด มักออกมาในรูปแบบปรากฏขึ้นแล้วก็หายไปใน
เวลาที่แตกต่างกัน และช่วงเวลาที่อาการที่เกิดเลวลงเรียกว่า Relapses
และช่วงเวลาที่อาการดีขึ้น หรือหายไปเราเรียกว่า remissions

ในช่วงเวลา relapses อาจเกิดเมื่อใดก็ได้ โดยที่อาการจะแตกต่างกันไป
ในแตละครั้ง โดยไม่มีเหตุผล และมีปัจจัยหลายอย่างที่กระตุ้นให้เกิด
relapses คือการอักเสบ, การออกกำลังกาย หรืออากาศร้อน

อาการที่เกิดในระช่วง relapses จะขึ้นกับตำแหน่ง หรือส่วนของสมอง
หรือไขประสาทสันหลังถูกทำลาย ซึ่งหมายความว่า ท่านอาจมีเพียง
อาการเพียงอย่างเดียวในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรืออาจมีอาการ
หลายอย่างในส่วนต่างๆ ของร่างกาย และอาการที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก
ใยประสาที่เกี่ยวข้อหยุดการทำงานได้อย่างเหมาะสม

อาการของคนเป็น “มัลติเปิลสะเกลอโรซิส” ที่พบได้บ่อยที่สุดได้แก่:

ปัญหาด้านสายตา (Visual problems):

อาการแรกของคนเป็นโรค MS ซึ่งพบได้ประมาณหนึ่งในสี่คนของ
คนเป็นโรค MS คือ ความผิดปกติทางด้านสายตา โดยเป็นผลจาก
การอักเสบของเส้นประสาทตา-optic nerve (optic neuritis)
ทำให้เกิดมีอาการปวดที่บริเวณหลังลูกตา พร้อมกับการสูญเสีย
การมองเห็น (loss of vision) ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับตาเพียงข้างเดียว

นอกจากการสูญเสี่ยการมองเห็นแล้ว อาการอย่างอื่นอาจเกิดขึ้นได้
เช่น สายตาพล่ามัว หรือเห็นภาบซ้อนกัน

กล้ามเนื้อกระตุก (spasms) และหดเกร็ง (spasticity):

กลามเนื้อสั่นระรัว (tremors) หรือกาล้ามเนื้อเกิดการกระตุก
(spasms) ซึ่งเป็นผลมาจากเส้นประสาที่หล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อ
ถูกทำลายไป กล้ามเนื้อบางมัดอาจหดเกร็ง และสั้นเข้า เป็น
เหตุให้ไม่สามารถใช้งานได้ (spasticity)

เจ็บปวด (Pain):

อาการเจ็บปวดที่เกิดในคนเป็นโรค MS มีสองรูปแบบด้วยกัน:

o  เป็นอาการปวดเส้นประสาท Neuropathic pain ซึ่งเกิด
จากใยประสาทถูกทำลาย สามารถทำให้เกิดอาการ
ปวดของมีคมทิ่มตำ หรือออกแสบร้อนของผิวหนัง และอาจ
มีความไวมากกว่าปกติ
o Musculoskeletal pain –เป็นอาการปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งมี
การหดเกร็งนั้นเอง

อาการเมื่อยล้า (Fatigue):

อาการมื่อยล้าอย่างมากมาย อย่างผิดปกติ เป็นอาการที่พบได้
บ่อยสุดอาการหนึ่งของคนที่เป็นโรค MS โดยเฉพาะอาการ
เหนื่อยเพลียจะเกิดตามหลังการบริหารร่างกาย หรือออกแรง
เป็นอาการอ่อนเพลียเกินความเป็นจริง

อาการทางทางอารมณ์ และ ซึมเศร้า (Emotional problems and depression):

คนที่เป็น MS อาจมีอาการร้องไห้ หรือหัวเราะโดยไม่มี่เหตุผล
ไม่เพียงเท่านั้น เรายังพบว่า คนเป็นโรค MS จะมาด้วยอาการ
ซึมเศร้า หรือวิตกกังวลในระดับต่าง ๆ ได้

นอกจาอาการตามที่กล่าวมา เรายังสามารถพบอาการอื่น ๆ ได้ เช่น:

o  อาการชา, เป็นเหน็บ ซึ่งมักเป็นอาการในช่วง relapse
o  อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบางมัด การเคลื่อนไหวเปลี่ยนไป
o  สูญเสียการทรงตัว
o  ไม่สามารถตั้งสมาธิ
o  กล้ามเนื้อสั่น หรอหดเกร็ง
o  วิงเวียน
o  มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ
o  อวัยวะเพศไม่แข็งตัวในชาย
o  พูดจาลำบาก

อาการในระยะหลัง (Secondary symptoms)

ในระยะหลังของการเกิดโรค อาการอาจปรากฏยั่งยืน จนกระทั้ง
เกิดมี เนื้อเยื่อหดเกร็ว (contracture),  ปัสสาวะอักเสบ (urine infections),
กระดูกพรุน (osteoporosis),  กล้ามเนื้อลีบ (muscle wasting)
และการเคลื่อนไหวลดลง (reduced mobility)

<< BACK P. 4: Who gets multiple sclerosis?

NEXT >>P 6 : How is multiple sclerosis diagnosed

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น