วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

กระดูกต้นคอตีบแคบ P.9 – Guide for Cervical Spinal Stenosis : Rehabilitation

March 31, 2014

การฟื้นฟูสมรรถภาพของคนไข้กระดูกคอตีบแคบ:

ในรายที่ไขประสาทสันหลัง (spinal cord) ถูกกด ซึ่งมีอาการไม่รุนแรง
อาจได้รับการรักษาด้วยกรรมวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัด (nonsurgical treatment)
เป็นเวลาประมาณ 3 – 6 เดือน ด้วยการใสประคับคอ (collar) อาจนาน
ถึงสามเดือน หลังจากนั้นถูกคนไข้สามารถดำเนินชีวิตด้วยการทำธรุกิจประ
จำวันจากนอยไปหามากอย่างช้า ๆ
               
โดยทั่วไป คนไข้มักจะต้องกลับไปพบแพทย์ทุก 4 – 6 อาทิตย์ เพื่อประ
เมินการเปลี่ยนแปลงของโรคต่อไป

After Surgery
ในกรณีที่คนไข้ได้รับการผ่าตัดกระดูกคอ...
คนไข้บางรายอาจพักรักษาในโรงพยาบาลไม่กี่วัน บางวันก็นานหน่อย
ในขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล นักกายภาพบำบัดอาจกำหนดรูปแบบให้คน
ไข้ได้รับการรักษาหลังการผ่าตัด

เป้าหมายของการรักษา เป็นการช่วยให้คนไข้ได้เรียนรู้การเคลื่อนไหว
และเรียนรู้การทำงานงาน โดยไม่ก่อให้เกิดมีแรงกดดัน (strain) กระทบ
กระดูกคอ
 
มีคนไข้บางรายที่ได้รับการผ่าตัด อาจใส่เครื่องประคับ- Halo Vest
เพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกคอเคลื่อนไหว จนกว่ากระดูกเชื่อมติดกัน
ซึ่งกินเวลานานหลายเดือน โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 6 เดือน

ในรายที่ใส่ Halo Vest เป็นเวลานาน...
จะทำให้กล้ามเนื้อโดยรวมเกิดอ่อนแรง เมื่อมีการเอาเครื่องประคับ..
Halo Vest ออก นักกายภาพบำบัดจะช่วยคนไข้ในด้านการเคลื่อนไหวคอ,
และความแข็งของกล้ามเนื้อ และให้ร่างกายโดยรวมฟื้นตัวสู่สภาพเข็งแรงเป็นปกติ

เมื่อการรักษาทางกายภาพบำบัดสิ้นสุดลง...
นักกายภาพบำบัดอาจช่วยคนไข้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทำงานว่า
ควรกลับไปทำงานเมี่อใด   ซึ่งตามเป็นจริง คนไข้ทุกรายสามารถกลับไปทำงาน
ได้เหมือนปกติทุกประการ แต่อาจมีบางรายอาจปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต 
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคน

ทั้งหมดที่กล่าวมา...
เป็นเรื่องที่คนไขโรคกระดูกคอตีบแคบควรทราบ

<< BACK  : Cervical stenosis : Surgical treatment

Source : www.methodistorthopedics.com/cervical-spinal-
stenosis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น