วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

เมื่อเกิดมีอาการชาที่ฝ่ามือ p 6 : Carpal Tunnel syndrome -Diagnosis


April 7, 2014

ในการวินิจฉัยภาวะ carpal tynnel syndrome....
กระทำได้โดยประวัติความเป็นโรคการมีอาการ, การตรวจร่างกาย,
และการตรวจพิเศษต่าง ๆที่เรียกว่า การศึกษาเกี่ยวกับการนำของคลื่น
ประสาท (nerve conduction studies)
           
ในการตรวจร่างกาย: ประกอบด้วยการประเมินมือ. ไหล่ และต้นคอ
เพื่อตรวจf^ว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการขึ้น..
ในการตรวจข้อมือ  แพทยจะตรวจหาตำแหน่งที่มีอากรเจ็บปวด, บวม
และความผิดปกติในบริเวณมือ  เช่น ก้อนเนื้อ (ganglion)  ซึ่งอาจเป็น
ต้นเหตุให้เกิดอาการได้

การตรวจเส้นประสาท- Nerve conductuio studies เป็นการตรวจ
ซึ่งสามารถวัดความเร็วในการนำ (conduction speed) ของคลื่นประสาท

ในกรณีที่เป็น carpal tunnelsyndrome...
ผลการตรวจ conduction test   เราจะพบว่า คลื่นประสาทที่วิ่งไป
ตามเส้นประสาทที่ถูกทำลายจะวิ่งได้ช้ากว่าปกติ

<< BACK P. 5 : Carpal tunnel syndrome - Symptoms

 NEXT >> P. 7: Carpal tunnel syndrome-Risk factors

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น