วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

การกลั้นปัสสสาวะไม่อยู่... P. 7: Causes of incontinence - 3

April 24, 2014

การเกิดอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ชนิดเรื้อรังสามารถพบได้ใน
ปัญาหาด้านสุขภาพ หรือมีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ดังนี้:

 การตั้งครรภ์ และคลอดบุตร ( Prgnancy & childbirth):

เป็นที่ทราบกันว่า คนท้องจะมีประสบการณ์ด้านกลั้นปัสสาวะ
ไม่อยู่ชนิด stress incontinence โดยมีต้นเหตุจากการ
เปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน และมีน้ำหนักของมดลูกมากขึ้น
นอกเหนือไปจากนั้น จากแรงเบ่งจากการคลอดบุตร สามารถ
ทำให้กล้ามเนื้อควบคุมการปัสสาวะอ่อนแอลงได้

 การเปลี่ยนแปลงจากภาวะย่างสู่วัยชรา ( Changes wiht aging):

เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น เราจะพบว่ากล้ามเนื้อของกระเพาะปัสสาวะ
มีขนาดเล็กลง  สามารถบรรจุน้ำปัสสาวะได้น้อยลง และทำให้เกิดภาวะ
กระเพาะปัสสาวะทำงานมากเกินไปได้   โดยเฉพาะคนสูงอายุมี่
ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระเพาะปัสสาวะทำงานมากไป
ซึ่งมีต้นเหตุจากโรคเส้นเลือดแดงได้

ดังนั้นการทำให้สุขภาพแข็งแรง...สามารถควบคุมอาการของโรค
กระเพาะปัสสาวะทำงานเกินได้  เป็นต้นว่า  หยุดสูบบุหรี่, ควบคุมความ
ดันเลือดสูง,  และควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับปกติ

สตรีหลังหมดประจำเดือน จะมีระดับฮอร์โมน estrogen ในปริมาณน้อยลง 
ซึ่งเป็นเหตุทำให้เซลล์ที่บุภายในกระเพาะปัสสาวะ  และท่อปัสสาวะเสื่อมลง 
และเป็นเหตุให้เกิดภาวะการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

 หลังการผ่าตัดมดลูก (Hysterectomy):

ในการผ่าต้ดมดลูกสามารถทำลายเนื้อเยื่อ ตลอดรวมถึงเส้นประสาท
ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขับถ่ายปัสสาวะได้   เป็นเหตุให้เกิดการเกิด
ภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่

 กลุ่มอาการปวดของกระเพาะปัสสาวะ (Painful bladder syndrome):

เป็นอีกภาวะหนึ่ง ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอาการปวด และปัสสาวะ
บ่อย รวมถึงการปั้นปัสสาวะไม่อยู่...เป็นภาวะที่พบได้น้อยมาก

 ต่อมลูกหมากอักเสบ (Prostatitis):

แม้ว่าอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (incontinence) ไม่ใช่อาการเฉพาะ
ของโรคต่อมลูกหมากอักเสบ แต่ในบางครั้ง สามารถก่อห้เกิด
อาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้

 โรคต่อมลูกหมากโต (Enlarge Porstate):

ในคนสูงอายุ การเกิดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ มักจะเกิดจากต่อม
ลูกหมากโต ซึ่งมีชื่อเรียกว่า benign prostatic hyperplasia (BPH)

 มะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate cancer):

ในคนเพศชาย...
การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ไม่ว่าจะเป็น stress incontinence หรือ Urge
Incontinence สามารถพบได้ในคนที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งไม่
ได้รับการรักษา...และที่มากไปกว่านั้น การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่มักจะ
เป็นแทรกซ้อนของการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก เช่น การผ่าตั้ด
หรือหลังการฉายแสง

 มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ และนิ้ว(Bladder cancer & bladder stones):

นอกจากอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่แล้ว ยังทำให้เกิดอาการปวดใน
บริเวณอุ้งเชิงกราน และปัสสาวะเป็นเลือดได้

 ความผิดปกติทางระบบประสาท (Neurological disorders):

มีโรคหลายอย่างที่สามารถทำให้เกิดการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่
ที่เราควรรู้ได้แก่ Multiple sclerosis, Parkinson’s disease,
Stroke, มะเร็งของสมอง และไขประสาทสันหลัง

 ภาวะขัดขวางทางออก (Obstruction):

อะไรก็แล้วแต่ เช่น มะเร็ง, นิ้วในทางเดินปัสสาวะสามารถทำ
ให้เกิดดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยูได้ ซึ่งเป็นชนิด overflow Incontinence


<< BACK

NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น