วันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

Chronic pelvic pain : P5: Treatment of Chroinc pelvic pain(non-gynecological)

April 26,2014

อาการปวดเรื้อรังในบริเวณอุ้งเชิงกราน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับโรคของ
อวัยวะสืบพันธ์ของผู้หญิง (non-gynecological conditions) นั้น
มีวืธีการรักษาดังต่อไปนี้ :

 Physical therapy – การรักษาด้วยกายภาพบำบัด เป็นวิธีที่ใช้
รักษาอาการปวดจากภาวะ abdominal myofascial pain และ
อาการปวดบริเวณอุ้งเชิงกรานได้

การรักษาด้วยวิธี PT จะมุ่งไปยังการทำกล้ามเนื้อที่มีความตีง
ตัวผ่อนคลายลง ซึ่งสามารถกระทำได้โดยนักกายภาพบำบัดที่
ได้รับการฝึกมาเป็นการเฉพาะเท่านั้น

 Pain management clinics – ในกรณีที่ยารักษาไม่สามารถทำ
ให้บรรลุผลลดความเจ็บปวดได้ คนไข้อาจได้รับการรักษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางรักษาอาการปวดเป็นการเฉพาะ ซึ่งมีด้วยกัน
หลายวิธีดังนี้:

o Acupuncture
o Biofeedback and Relaxation technique
o Nerve stimulation
o Injection tender points with local anesthetics

<  BACK
http://www.uptodate.com/contents/chronic-pelvic-pain-in-women-beyond-the-basics

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น