วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

กระดูกต้นคอตีบแคบ P.4 –Guide for Cervical Spinal Stenosis :Causes- continued

March 2014:
(continued)

สาเหตุที่ทำให้เกิดชองของกระดุกสันหลังระดับคอตีบแคบ:
ได้แก่:

Congenital Stenosis:

มีบางคนเกิดมาพร้อมกับช่องของกระดูกคอแคบกว่าคนปกติ 
ซึ่งเราเรียกว่า  congenital stenosis และคนที่มีความผิดปกติชนิดนี้  มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกคอตีบแคบในภายหลังได้เร็ว  โดยเฉพาะ
เมื่อมีอายุมากขึ้นไม่มากนัก....แค่กลางคนก็อาจเกิดอาการของกระดูก
คอตีบแคบได้แล้ว

มีคนไข้บางรายที่ช่องกระดูกคอตีบแคบตั้งแต่กเกิด...   
เพียงแค่ได้รับบาดเจ็บเล้กน้อย (minor injury) ต่อกระดูกต้นคอ ก็สามารถ
ทำให้ไขประสาทสันหลังส่วนคอถูกกดได้

Degeneration:

สาเหตุที่ทำให้เกิดกระดูกคอตีบแคบ (stenosis) ที่เกิดได้บ่อยทีสุด คือ
การเสื่อม  หรือการสึกหรอตามอายุ และการใช้งาน

ความสึกหรอของกระดุกสันหลังตามอายุที่ย่างสุ่วัยชรา
และจากแรงอัด หรือแรงกระแทกต่อกระดูกสันหลังส่วนคอ  สามารถ
ทำให้เกิดปัญหาได้หลายอย่างต่อกระดูกต้นคอ

ในการสึกหรอของกระดุูกคอ   เราจะพบเห็นหมอนกระดูก (disc) ที่อยู่ระหว่าง
กระดุกสันหลังส่วนคอแต่ละชิ้น  เกิดการหยุบแฟบลง
อาจมีกระดูกงอก (spurs) เกิด และยื่นเข้าไปในช่องไขของไขสันหลัง ทำให้
ช่องของไขประสาทแคบลง

พังผืดที่ยึดโยงระหว่างกระดูกสันหลังเอง   อาจหนาขึ้น เป็นเหตุทำให้พังผืด
ดังกล่าวยื่นเข้าไปในช่องของกระดุกสันหลัง
และทั้งหมดที่กล่าวมา...ทำให้กระดุกสันหลังเกิดการตีบแคบขึ้น (spinal stenosis)

ภาวะสูญเสียความมั่นคง - แข็งแรงของกระดูกสันหลัง
(Spinal instability)

ความั่นคง และแข็งแรงของกระดูกคอเสียไป   อาจเป็นเหตุทำให้ช่องการะดูกคอ
 (spinal canal) แตบลงได้

ความแข็งแรง  และความั่นคองของกระดูกคอ จะต้องอาศัยเอ็น และพังผืด
ที่อยู่รอบๆ กระดูกคอทำหน้าทียึดให้กระดูกคอให้อยุู่ในสภาพปกติ
แต่ถ้าเมื่อใด พังผืดดังกล่าวถุกทำลายลง  ด้วยการทำให้ยืด หรือฉีกขาด
จากอุบัติเหตุทีเกิดขึ้นกับศีรษะ  และคอ ย่อมทำให้ความมั่นคง และแข็งของ
กระดูคอเสียไป โดยเราจะพบเห็นในคนไข้ที่โรค “รูมาตอยด์”

ดดยเราจำพบกระดูกชิ้นบนเลื่อนไปทางด้านหน้า...เป็นเหตุให้ช่องของกระดูก
สันหลังแคบลง  เป็นอันตรายต่อไขประสาทได้

ใม่ว่า จะเป็นสาเหตุอันใดก็ตาม   การเคลื่อนของกระดูกต้นคอตามที่กล่าว 
ต่างสามารถทำให้ช่องประสาทสันหลังส่วนคอตีบแคบ 
และเป็นเหตุทำให้ไขประสาทถูกกด (myelopathy)

หมอนกระดูกสัหลังเคลื่อหลุด (Disc herniation):

ช่องกระดูกคอตีบแคบ (spinal stenosis) สามารถเกิดจากหมอนกระดูกแตก และ
เคลื่อนหลุดไปทางด้านหลังได้

เป็นทีทราบกันแล้วว่า ตัวหมอนกระดูกสันหลัง ที่ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนนั้น 
สามารถจัดการกับแรงอัด  และกดจากบนสู่ด้านล่างจากแรงถ่วงของโลกได้

อย่างไรก็ตาม หากแรงอัด หรือกดมีมากเกินไป  ยอมสามารถกระแทกหมอนกระดูก
ทำให้หมอนกระดูกแตก แล่ะทำให้ส่วนที่เป็น nucleus ปูดออกไปทางด้านหลัง
ซึ่งทำให้ช่องกระดูกสันหลังตีบแคบ  และกดไขประสาทได้

เส้นเลือดของไขประสาทหดตัว (Constriction of blood supply to
Spinal cord)

การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการสึกหรอ (degeneration) และหมอนกระดูก
แตก  & ปูด (disc herniation) สามารถกระทบต่อการไหลเวียของเลือดสู่ไข
ประสาทสันหลังด้วยการทำให้เส้นเลือดเกิดการหดตัว

ส่วนของไขประสาทที่ไม่ได้รับเลือดหล่อเลี้ยง ย่อมถูกทำลายไป
และก่อให้เกิดอาการของไขประสาทถูกทำลาย (myelopathy)


<< BACK  P.3 :  Cervical spinal stensosis : Causes

 NEXT >> P. 5 : Cervical Stenosis: Symptoms

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น