วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Chronic Cough : P. 4 :เมื่อคนสูงอายุทรมานจากไอเรื้อรัง – Chronic cogh diagnsosi

April 29, 2014

ในการค้นหาสาเหตุของอาการไอเรื้อรัง...
ผู้ให้การรักษาจะเป็นคนซกประวัติ และทำการตรวจร่างกายของ
ท่าน

ผลที่ได้จากประวัติของอาการ และการตรวจร่างกาย แพทย์อาจ
แนะนำให้ลองทำการรักษาก่อนที่จะทำการตรวจอย่างอื่น ๆ
ถ้าอาการดีขึ้น...ก็ไม่จำเป็นต้องตราวจอะไรอีก แต่หากอาการ
ไม่ดีขึ้น หรือการวินิจฉัยยังคลุมเครือ ท่านจะได้รับการตรวจเพิ่ม
เติม ได้แก่ :

• Lung imaging:
ถ้าท่านเปนสูบบหุรี่ หรือเคยสูบมาก่อน  หรือมีโรคอย่างอื่นๆ
ซึ่งสามารถกระทบกับปอดของท่าน สิ่งที่ท่านอาจได้รับการ
ตรวจ ได้แก่ Chest X-ray  หรือ  chest CT scan

• Lung function tests:
ถ้าสงสัยว่าเป็นโรคหืด (asthma) แต่ไม่สามารถยืนยันได้
แพทย์อาจทำการตรวจการทำงานของปอด (lung function tests)
ซึ่งเป็นการวัดลักษณะการหายใจเข้า และออกจำกปอด

• Acid reflux testing:
ในการวินิจฉัยโรค acid reflux กระทำได้ด้วยการตรวจระดับของกรด
ภายในน้ำที่ได้จากท่ออาหาร esophagus
 เราเรียกการตรวจชนิดนี้ว่า pH probe

มีบางท่านจะได้รับการตรวจด้วยการส่องกล้อง (upper endoscopy)
เพื่อตรวจดูร่องรอยในท่ออาหาร (area of irritation) และอาจทำการตัดเอา
ชิ้นเนื้อไปทำการตรวจ

<<BACK                                                          NEXT>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น