วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Chronic Kidney Disease Stage 3 - P 1: อาหาร และโภชนาการ

May 23,2014

ก่อนอื่นเราต้องยอมรับกันเสียก่อนว่า...
ไม่มีอาหารสำหรับคนเป็นโรคไต  ถูกกำหนดไว้้ให้เป็นการเฉพาะสำหรับ
ใช้กับทุกคน  ทั้งนี้เพราะ อาหารของแต่ละคนจะถูกพิจารณาตามปัจจัย
หลายอย่าง  เช่น การทำงานของไต, ค่ำที่ตรวจจากห้องปฏิบัติการณ์, 
ขนาดของร่างกาย, ภาวะโภชนาการของแต่ละคน 
 และประวัติทางด้านสุขภาพอย่างอื่น

โรคไตเรื้อรัง แบ่งเป็น 5 ระยะด้วยกัน โดยอาศัยอัตราการกรองเอา
ของเสียออกจากกาย (glomerular filtration rate) เป็นการวัดความ
สามารถของไตในการกรองเอาน้ำ และของเสียออกจากเลือด
ระดับไตเรื้อรังระยะที่ 3 แบ่งเป็น:

Stage 3A: GFR จะมีค่าระหว่าง 45- 59
 Stage 3B GFR จะมีค่าระหว่าง 30 – 44
 สำหรับไตปกติจะมีค่า GFR 90 – 120

เมื่อท่านได้รับการตรวจเชคแล้วพบว่า ท่านเป็นโรคไตเรื้อรัง
แพทย์ที่ทำการรักษาตัวท่าน จะเป็นคนวางแผนให้ท่านว่าควรรับทาน
อาหารอย่างไร ซึ่งนัโภชขนาการจะเป็นประเมินอาหารการกินของท่าน,
น้ำหนักตัว, และความรู้สึกอยากกินอาหาร เพื่อนำมาวางแผนเป้าหมาย
ให้ท่านว่า ในสแต่ละวันท่านควรรับทานอาหารอย่างไรต่อไปNEXT >> P2: The most important diet goal...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น