วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Dizziness: อาการวิงเวียนแบบสิ่งแวดล้อมหมุน (Vertigo) : Treatment 3

May 5,2014

ในการรักษาอาการวิงเวียนแบบ vertigo ย่อมขึ้นกับสาเหตุที่ทำให้เกิด
อาการดังกล่าว  แต่ที่แน่ๆ พบว่า คนเป็นจำนวนไม่น้อยอาการ vertigo
หายไปได้เองโดยไม่ต้องทำการรักษาแต่อย่างใด  ที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็น
เพราะสมองของคนเขาสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภายในหูชั้น
ในได้ หรืออาจมีกลไกอย่างอื่น ๆ รักษาสภาพการทรงตัวเอาไว้ไ

ในการรักษา vertigo ที่ควรทราบได้แก่:

Vestibular rehabilitation:
ระบบการรักษาการทรงตัวสมดุล หรือที่เรียกว่า vestibular system
ประกอบด้วยห๔ชั้นใน และสมอง ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยกันควบคุมการ
ทางตัว และการการเคลื่อนไหวของลุกตา

ถ้าเมื่อใดที่อวัยวะทั้งสอง (หูชั้นใน และสมอง) เกิดเป็นโรค หรือ
ได้รับบาดเจ็บ ความผิดปกติในระบบการทรงตัวก็จะเกิดขึ้นทันที
โดยจะแสดงอาการวิเงวียนมีความรู้สึกเหมือนสิ่งรอบตัวหมุน, สูญ
เสียการทรงตัว, ไม่สามารถจับภาพในขณะที่ศีรษะเคบื่อนไหวได้

Vestibular rehab. เป็นการบริหาร ซึ่งสามารถช่วยให้สมองได้
เรียนรู้เพื่อชดเชยกับภาวะสูญเสียความสมดุลการทรงตัว
ซึ่งจะว่าไปแล้ว การบำบัดดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายกับการบริหาร
กล้ามเนื้อทำให้หายจากความอ่อนแอนั้นเอง

ในการบริหารดังกล่าว (vestibular rehab.) เป็นการบริหารที่มีรูป
แบบเป็นการเฉพาะ เพื่อทำให้ความสมดุลดีขึ้น และลดความรู้สึก
วิงเวียนให้น้อยลงไป

เป้าหมายของการบำบัดด้านการทรงตัว คือ การทำให้มีความกระฉับ
กระเฉงพร้อมที่จะปฏิบัติงาน และเรียนรู้ที่จะปฏิบัติภาระกิจประจำวัน
ได้ทั้งๆ ที่มีปัญหาด้านการทรงตัว

แม้ว่าจะมีความขั้ดแย้งกัน...
การบำบัดด้านการทรงตัว สามารถช่วยกลไกภายในสมอง, ระบบ
ประสาท และระบบกล้ามเนื้อ ให้สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยน
แปลงในความรู้สึกผิดปกติที่เกิดขึ้น

Canalith repositioning maneuvers.
American Academy of Neurology ได้แนะนำให้ทำการเคลื่อนไหว
ศีรษะ และร่างกายเป็นชุดๆ สำหรับรักษาสภาวะวิงเวียนจากสาเหตุ BPPV
โดยการเคลื่อนไหวดังกล่าว จะทำให้อนุภาคของสารแคลเซี่ยมที่อยุู่ใน
ท่อครึ่งวงกลมในหุูชั้นในหลุดออกไป

ในระหว่างที่มีการทำให้อนุภาคของสารแคลเซี่ยมหลุดจากท่อครึ่งวงกลมใน
หูชั้นในนั้น สามารถทำให้เกิดอาการวิงเวียนแบบ vertigo
ซึ่งสามารถทำให้คนที่เป็นโรคดังกล่าวได้รับผลดีจำนวน 8 ใน 10 ราย

<< BACK                                           NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น