วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

HbA1c Levels: ประเด็นที่เป็นปัญหา

May12, 2014

จากคำถาม...
“ผมมีอายุ 70 ได้รับการตรวจเลือดดูระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเมื่อ
2-3 เดือนที่ผ่านมา (HbA1c) พบว่ามีค่าระหว่าง 8.0 % และแพทย์ประ
จำตัวบอกว่า...เยี่ยม !....

ประเด็นที่อยากจะทราบ คือ ผมเป็นโรคเบาหวาน ผมจำเป็นต้องกินยา
ลดระดับน้ำตาลเพื่อทำให้ระดับ HbA1c ต่ำกว่า 7.0 % จะดีสำหรับผม
หรือไม่ ? .”

นี่คือคำตอบ...
โดยทั่วไป ในการรักษาโรคเบาหวานประเภทสอง ในผู้ใหญ่เขาตั้งเป้า
หมายเอาไว้ว่า  ให้พยายามควบคุมให้ระดับของ HbA1c ให้ต่ำกว่า 7.0%
แต่ในด้านปฏิบัติ  ไม่จำเป็นต้องควบคุมให้ถึงขนาดนั้น  โดยเฉพาะใน
กลุ่มคนต่อไปนี้  เช่น คนสูงอายุ ซึ่งมีโรคประจำตัวหลายอย่าง หรือ
กลุ่มคนที่มีภาวะการทำงานที่ลดน้อยเต็มที หรือกลุ่มคนที่มีแนวโน้มที่
จะเกิดภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดลดต่ำ (hypoglycemia)

ขอยอมรับว่า...
เราไม่แน่ใจว่า การใช้ HbA1c เป็นเป้าในการควบคุมอย่างเข็มงวด
(tight control) เพื่อให้ระดับลดลงสุู่ระดับเป้าหมายที่ใช้ในการรักษา
โดรคเบาหวานของคนทั่วไป (adult) จะมีประโยชน์อันใดต่อคนสูงอายุ

ตามเป็นจริง การควบคุมระดับน้ำตาลในคนสูงอายุอย่างเอาเป็นเอาตาย
(tight control) รังแต่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่คนสูงอายุ เช่น เกิดภาวะ
ระดับน้ำตาลลดต่ำ (hypoglycemia) โดยมีโอกาสทำให้คนสูงอายุเสีย
ชีวิตได้สูง...ซึ่งมีรายงานให้ปรากฏเห็นในการรศึกษา The Action
Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) Study

ที่ควรปฏิบัติ (Current advice):
The American Geriatrics Society ได้แนะนำแนวงทางในกรารปฏิบัติ
เอาไว้ว่า....

o  ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวานส มีอายมากกว่า 65 ขึ้นไป มีสุขภาพดี
    ให้ตั้งเป้าหมายโดยการใช้ HbA1c อยูระหว่าง 7.0 – 7.5 %

o  ผู้ใหญ่ที่เป็นโรคเบาหวาน มีชีวิตเหลือ (Life expectancy) น้อย
    กว่า 10 ปี หรือมีโรคเรื้อรังอย่างอื่น เช่น โดรหัวใจ, โรคไต ให้
   ตั้งเป้าหมาย HbA1c เอาไว้ที่ 7.5 – 8.0 %

o  ผู้ใหญ่ทีคาดว่าจะมีชีวิตเหลืออีกไม่กี่ปี (shorter life expectancy)
    ผู้ซึ่งกำลังได้รับการรักษาประจำตัวหลายอย่าง...เป้าของ AbA1c
    ควรอยู่ในระดับ 8.0 – 9.0 %

อย่างไรก็ตาม...
การรักษาโรคเบาหวานควรจัดการตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล
โดยเฉพาะคนสูงอายุทั้งหลาย หากท่านเหล่านั้นมีสุขภาพดี มีความ
แข็งแรงดี การรักษาเบาหวานโดยการควบคุมให้ระดับ HbA1c ให้ลด
ลงในระดับเดียวกับคนหนุ่มก็อาจได้ประโยชน์ก็ได้นะ


http://www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts/diabetes/HbA1c-Levels_6828-1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น