วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Foods and Kidney Failure :Five Diet Tips for Patients with Chronic Kidney Failure

May 29, 2014

ในคนที่เป็นโรคไตวาย (Chronic kidney disease)...
เราจะพบว่า  เรื่องอาหารการกิน ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนเป็นโรคดังกล่าว
โดยมีสองประเด็นที่ควรได้รับการพิจารณา  ประการแรก คือ เรื่องโภชการ
ของคนไข้เอง  และสารพิษต่าง ๆ  ซึ่งเกิดจากอาหารที่คนไข้รับประทาน
เข้าไป และเพื่อจัดการกับปัญหาอันอาจเกิดจากประเด็นทั้งสองในคน
ไข้ที่เป็นโรคไตวาย    เรามีคำแนะนำ 5 ประการสำหรับคนไข้ที่
เป็นโรคไตวาย ดังนี้:

http://renux.dmed.ed.ac.uk/EdREN/EdRENINFObits/dietimages/pot-freeQuaife.gif

        Credit: www.jothedev.com

คำแนะนำข้อแรก: Low potassium.
ในคนไข้โรคไตวาย  ซึ่งมีความสามารถในการทำงานได้ไม่เกิน 15 %
จะไม่สามารถขจัดเอาธาตุ “โปแตสเซี่ยม” ส่วนเกินออกทิ้งทางไตได้ 
และการมีสารโปแตสเซี่ยมในระดับสูง จะนำไปสู้ผลเสียอย่างรุนแรง 
เช่น หัวใจล้มเหลว (heart failure) หรือแม้กระทั้งเสียชีวิตอย่างฉับพลันได้

ดังนั้น คนไข้ที่เป็นโรคไตดังกล่าว  ในชีวิตประจำวันควรหลีกเลี่ยงอาหาร
ที่มีปริมาณโปรแตสเซี่ยมสูงให้ได้

อาหารที่มีปริมาณโปแตสเซี่ยมสูงได้แก่ :
Potato, cauliflower, spinach, banana, pineapple, mango และอื่น ๆ

คำแนะนำข้อสอง : Low sodium .
เราทุกคนต่างรู้ดีว่า...
การรับประทานอาหารที่มีความเค็มจัด (high sodium) จะก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อร่างกายได้สูง   โดยเฉพาะเกิดขึ้นกับไตที่เป็นโรค (kidney disease)
เพราะความเค็มจัด สามารถทำให้เกิดความดันโลหิตสูง, บวม, น้ำในช่องท้อง,
ปอดบวม และแม้กระทั้งหัวใจล้มเหลว

อาหารต่อไปนี้ จะมีความเค็ม  หรือปริมาณโซเดียมสูง เช่น: salt, soy,
Souce ทุกชนิด, soda crackers และอื่น ๆ
ดังนั้น ท่านจะต้องไม่กินอาหารเหล่านี้

คำแนะนำข้อสาม: : low phosphorus.
ในคนไข้โรคไตเรื้อรัง...
เราจะพบว่า  ไตไม่สามารถกำจัดเอาธาตุ “ฟอสฟอรัส” ส่วนเกินออกจากกาย
ได้ตามปกติ   เป็นเหตุให้มีฟอสฟอรัสสะสมในกระแสเลือดในปริมาณสูงขึ้น 
ยังผลให้เกิดอาการคันที่ผิวหนัง  และทำให้เกิดโรคกระดูกได้

ดังนั้น คนไข้ที่เป็นโรคไตวายทั้งหลาย (CKD) ควรเลือกอาหารที่มีระดับ
ฟอสฟอรัสต่ำ และไม่ควรรับประทานอาหารที่มี “โปแตสเซี่ยม” สูงดังต่อไปนี้: 
 ผลิตภัณฑ์ที่มีถั่ว (bean products), อาหารทเล (sea foods), ไส้กรอก (sausage), 
แฮม (ham) และอื่น ๆ

คำแนะนำข้อสี่ : low fat.
คนที่เป็นโรคไตวายไม่ควรรับประทานอาหารที่เป็นมันสัตว์เป็นอันขาด   เพราะ
มันสัตย์จะนำไปสูการเกิดมีไขมัมในเลือดสูง (hyperlidemia) ได้ง่าย
ที่ถูกต้อง นักโภชนาการจะแนะนำให้กินน้ำพืช (vegetable oil) แทน  เพื่อป้องกัน
ไมให้ไตถูกทลายเพิ่มขึ้น และสิ่งที่ควรรับประทานคือน้ำมันพืช  เช่น  corn oil,
ซึ่งมี unsaturated fatty acid ในปริมาณสูง

คำแนะนำข้อห้า: Low protein.
อาหารโปรตีนไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่มีจำเป็นทางด้านโภชการเท่านั้น
มันยังก่อให้เกิดของเสีย เช่น urea nitrogen ในร่างกาย  หากปล่อยให้สะสมใน
กระแสเลือดในปริมาณสูง มันจะทำให้ไตถูกทำลายได้มากขึ้น  ดังนั้นในกรณี
ที่ท่านเป็นโรคไต  ท่านจำเป็นต้องจำกัดปริมาณอาหารโ)รตีนให้น้อยลง

ในวันหนึ่งๆ ท่านควรจำกัดอาหารโปรตีนให้เหลือ 0.6 กรัม ต่อน้ำหนัก
ตัวหนึ่งกิโลกรัม นอกจากนั้น ท่านจะต้องรับประทานอาหารประเภท
โปรตีนที่คุณภาพดีด้วย เช่น ไข่ (eggs), น้ำนม (milk), เนื้อสัน
(lean meat), ปลา (fish) เนื้อไก่ (chicken) และอื่น ๆ

Source:

  • www.kidneyfailureweb.com


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น