วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

H.pylori and dyspepsia p2 : What is H. Pylori ?

May 14,2014

Helicobacter pylori เป็นเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งสามารถทำให้เกิดการ
อักเสบเรื้อรังของเยื่อบุภายในกระเพาะอาหารของคนเรา
ไม่เพียงเท่านั้น มันยังเป็นสาเหตุท่ำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร
ของคนทั่วโลกได้ถึง 90 %


 
เชื้อดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายทางอาหารที่ปนเปื้อน และน้ำที่เรารับทาน
และดื่ม และสามารถติดต่อระหว่างคนที่สมัผัสกันและกัน
จากสถิติของคนในสหรัฐฯ...คนผู้ใหญ่เกิดอักเสบจากเชื้อตัวนี้ถึง 30 %
และครึ่งหนึ่งจะเกิดในคนที่อายุ 60s และเนื่องจากประชาชนได้ทราบ
ถึงการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากความสกปรก จึงทำให้ความชุกของ
โรคลดลง

มีรายงานว่า...
คนทั่วโลกประมาณ 50 % ต่างมีเชื้อ H. Pylori ปรากฏในทางเดินของ
กระเพาะ-ลำไส้ แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่กระเพาะอาหาร

การอักเสบจากเชื้อดังกล่าวจะพบได้มากในชุมชนที่อาศัยกันหนาแน่น
สุขภาพอนามัยที่ไมดี โดยเฉพาะในประเทศที่ยากจน และสุขภาพ
อนามัยที่ไม่ดี   จะพบว่าผู้ใหญ่จะเกิดอักเสบประมาณ 90 % และมักจะเป็น
พาหะแพร่เชื้อแบคทีเรียไปตลอดชีวิต

ในกลุ่มคนที่มีเชื้อ H. Py;lori... ทุกๆ หนึ่งในหกคนจะมีโอกาสเกิดแผล
ในกระเพาะอาหาร (stomach) หรือลำไส้ส่วนบน (duodenum)
นอกจากนั้น ยังมีรายงานอีกว่า H. Pylori ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เกิดมะเร็งของกระเพาะอาหาร   และมะเร็งต่อมน้ำเหลืองได้น้อย
( Malt lymhoma - มะเร็งของกระเพาะอาหาร)

ไม่เพียงเท่านั้น ยังพบความสัมพันธ์ระหว่าง โรคเบาหวาน, การอักเสบ,
ระดับ Hemoglobin A1C สูงขึ้น กับเชื้อ H. pylori

<< BACK     NEXT >> p3 Cause of H. Pylori in humans

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น