วันศุกร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก : Intermittent Androgen Suppression

May 11, 2014

ในปัจจุบันปรากฏว่า ได้มีความสนใจในการกรรมวิธีรักษามะเร็ง
ต่อมลูกหมากด้วยการ โดยการใช้ระดับของ PSA เป็นตัวชีบอก
ให้ทราบว่า ภายหลังการรักษามะเร็งด้วยการผ่าตัด หรือการ
บำบัดด้วยรังสีรักษา ถ้าปรากฏว่า ระดับของ PSA เพิ่มขึ้นถือว่า
เป็นข้อบ่งชี้ว่า ได้มีการฟื้นตัวของมะเร็งทางเคมี (chemical
recurrence)

ในการลดปฏิกิริยาของฮอร์โมน “เอนโดรเจน” กระทำได้ด้วยการ
ใช้ยาต่างๆ ที่สามารถออกฤทธิ์บล๊อกการทำงานของลูกอัณฑะ
ไม่ให้สร้างฮอร์โมน “androgen” หรือใช้สารที่ออกฤทธิ์บล๊อก
ฤทธิ์ของฮอร์โมนแอนโดรเจน หรือยาที่สามารถบล๊อกการสัง
เคราะห์ฮอร์โมนเอนโดรเจน

ในการรักษามะเร็งของต่อมลูกหมากด้วยวิธียับยั้งฤทธิ์ของฮอร์โมน
ที่จำเป็นต่อการเจิญเติบโตของมะเร็งนั้น ปรากฏว่า ภายหลังจาก
การรักษาดังกล่าวไปสักระยะหนึ่ง   เซลล์มะเร็งต่อมลูกหมากมัน
สามารถเจริญเติบโตได้เอง โดยไม่จำเป็นต้องพึงพาฮอร์โมน

นอกเหนือไปจากนั้น การรักษามะเร็งต่อมลุกหมากด้วยยการยับ
ยั้งฮอรโมนเพศชาย (Androgen suppression therapy) อาจทำ
ให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ต่อด้านร่างกาย และด้านจิตใจหลายอย่าง
รวมถึงคุณภาพชีวิต   เช่น ออกร้อนวูบวาบตามตัว, หย่อน
สมรรถภาพทางเพศ, กระดูกพรุน, สูญเสียมลกล้ามเนื้อ, น้ำหนัก
ตัวเพิ่ม และทำให้เกิดอาการซึมเศร้า

ดังนั้น กลวิธีรักษาด้วยกรรมวิธีหยุดยาเป็นระยะๆ จึงเป็นประโยชน์
ต่อตัวคนไข้ที่ได้รับการรักษา

<< BACK

http://www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts/prostate_disorders/Intermittent-Androgen-Suppression_6898-1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น