วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Foods and Kidney Failure, P 1 : Low Potassium Diet for Kidney Failure Patients

May 29, 2014

แม้ว่าท่านจะเป็นโรคไตวาย (chronic kidney disease)...
ท่านสามารถทำให้ร่างกายของท่านอยู่ในสภาพที่ดีได้ (healthy)
และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ท่านจำเป็นต้องยึดมั่นในตำแนะนำ
ที่แพทย์กำหนดให้อย่างเคร่งคัด...      Credit: www.pixgood.com

โดยปกติ...
ธาตุ “โปแตสเซี่ยม” เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของร่างกาย
ซึ่งเราสามารถหาได้จากอาหารชนิดต่าง ๆ จำนวนมาก โดยมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทำงานต่างๆ ในร่างกาย เป็นต้นว่า รักษาดุลของ
กรด-ด่างภายในร่างกาย, คงสภาพความตื่นตัวของประบบกล้าม
เนื้อ และประสาท (neuromuscular excitability) และมีประโยชน์
ต่ออัตราการเต้นของหัวใจให้เต้นเป็นปกติ

คำถาม...
ทำไมคนที่เป็นโรคไตวาย จึงต้องรับประทานอาหารที่มีโปรแตสเซี่ยมต่ำ ?

ไตที่อยู่ในสภาพปกติ เป็นอวัยวะที่สำคัญสำหรับทำความสะอาดเลือด
ให้ปราศจากของเสีย พร้อมๆ กับคงสภาพความสมดุลของน้ำ และอีเล็กโตไลท์
 ด้วยการกำจัดของเสีย (waste), สารพิษ (toxins) และน้ำส่วนเกินออกทิ้งไป

อย่างไรก็ตาม...
ในกรณีที่เป็นโรคไตวาย ไตย่อมไม่สามารถทำงานตามที่กล่าวได้เพียงพอ
ซึ่งกรณีดังกล่าว จะมีปริมาณของ “โปแตสเซี่ยม” ถูกสะสมในร่างกายใน
ปริมาณมากกว่าปกติ   จนเป็นเหตุทำให้เกิดการเต้นของหัวใจผิดปกติ ,
กระตุ้นกล้ามเนื้อ และระบบประสาท และอื่น ๆ

นั้นคือเหตุผลที่บอกให้ทราบว่า...
อาหารที่มีปริมาณของ “โปแตสเซ่ยม” ต่ำ เป็นสิ่งจำเป็นต่อคนที่เป็น
โรคไตวาย

>> NEXT   P 2 : How to follow a low potassium diet ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น