วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Chronic Kidney Disease Stage 3 - P 5: Which nutgrients do I focus On ?

May 23, 2014

Continued....

Potassium

ในเมื่อท่านเป็นโรคไตเรื้อรังระยะที่ 3...
ท่านไม่จำเป็นต้องจำกัดเรื่อง potassium ยกเว้นในรายที่มีระดับของธาตุ
ดังกล่าวสูงเกินไป โดยทั่วไป ระดับของ “โปรแตสเซี่ยม” จะสัมพันธ์กับ
ยาขับปัสสาวะชนิด potassium-sparing diuretics, angiotensin coverting
Enzyme (ACE) inhibitor  หรือ  angiotensin receptor blockers (ARBs)
ซึ่งถูกใช้ในคนไข้ที่เป็นโรคความดันเลือดสูง หรือเพื่อหวังลดปริมาณ
โปรตีนในปัสสาวะลง

ในกรณีดังกล่าว...
แพทย์ของท่านเปลี่ยนยาให้แก่ท่าน หรือแนะนำให้ท่านรับทานอาหาร
ที่มีระดับ “โปแตสเซี่ยม”ต่ำ

ในกรณีที่มีระดับ “โปแตสเซี่ยม” ในกระแสเลือดสูง...
ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีระดับ “โปเตสเซี่ยม” สูง; จำกัดผลไม้, ผัก, และนม

อาหารที่มีแร่ธาตุ “โปเตสเซี่ยม” สูง ได้แก่:
Credit: www.kidney-treatment.org

o Bananas
o Cantaloupe
o Legumes
o Nuts
o Avocado
o Milk
o Potatoes
o Seeds
o Yogurt

แพทย์ และนักโภชนาการจะเป็นผู้ประเมินอาหารที่ท่านรับประทาน
และแนะนำแนวทางให้ท่านว่า ท่านควรควบคุมระดบของโปแตส
เซี่ยมได้อย่างไร

<<BACK       NEXT >> Which nutrients do I focus on?Continued...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น