วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Dizziness : Causes

May 4, 2014

แม้ว่า โรควิงเวียนสามารถเกิดขึ้นกับคนได้ทุกอายุก็จริง แต่ส่วนมาก
เราจะพบในคนสูงอายุ  จนเป็นเหตุให้ไม่กล้าออกสังคม  และจำกัด
กิจกรรมต่างๆ 

เราทุกคนต่างมีโอกาสเกิดอาการวิงเวียน lightheadedness ในบางครั้ง 
ซึ่งส่วนมากจะไม่ใช่ผลของโรคที่รุนแรงcต่อย่างใด  เช่น ความดันเลือด
ไหลสู่ศีรษะลดต่ำลงชั่วขณะเมื่อมีการยืนขึ้นอย่างรวดเร็ว
ซึ่งเราเรียกว่า orthostatic hypotension

ในกรณีที่อาการวิงเวียนยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง   มันอาจบ่งบอกให้
ทราบว่า มีปัญหาบางอย่าง  อาจมีความรุนแรง  ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการ
ตรวจหสาเหตุให้ได้

ต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการวิงเวียน:

o Allergies: ที่พบได้บ่อยได้แก่ เป็นไข้หวัดใหญ่ หรือเป็นหวัด
   สามารถทำให้เกิดอาการวิงเวียนแบบ lightheadedness
   ซึ่งสามารถทำให้หายได้เมื่อโรคทั้งสองได้รับการเยียวยา  นอกจากนั้น
   เรายังสามารถได้ใน....

o Dehydration: มีภาวะหลายอย่างที่ทำให้ร่างกายเกิดการเสีย
   น้ำ เช่น อาเจียน, ท้องร่วง (Dehydration)

o Deep breathing or rapid breathing: การหายใจลึก หรือหาย
   ใจอย่างรวดเร็ว

o Anxiety & Stress: ความวืตกกังวล

o The use of alcohol,Tobacco or illegal drugs: สูบบุหรี่, ดื่ม
    แอลกอฮฮล. และกินยาเสพติด

ทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นเพียงสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการวิงวียนธรรมดา
โดยที่ไม่รู้สึกว่าสภาพแวดล้อมเคลื่อนไหว  และไม่มีความรุนแรงแต่
อย่างใด

สำหรับสาเหตุที่มีความรุนแรง หากไม่ได้รับการรักษาอาจเป็น
อันตรายได้  เช่น:

o Bleeding: ส่วนใหญ่เราสามารถพบตำแหน่งที่ทำให้เกิดเลือดออก 
แต่มีบางครั้งตำแหน่งเลือดออกไม่เด่นชัด (occult bleeding)
เช่น มีเลือดออกทางระบบทางเดินอาหาร ซึ่งจะทำให้มีอาการวิงเวียน
ซึ่งเป็นอาการแรกของการเสียเลือดในลักษณะดังกล่าว

นอกจากนั้น  การมีประจำเดือนมากผิดปกติก็เป็นสาเหตุทำให้เกิด
มีอาการวิงเวียนได้

o Arrhythmia: ในบางครั้ง การเต้นผิดปกติของหัวใจอาจเป็นต้น
เหตุทำให้เกิดอาการวิงเวียนแบบ lihgtheadedness ได้  ซึ่งสามารถ
ทำให้เกิดอาการหน้ามืดเป็นลม (syncope)
ดังนั้น ในกรณีที่ไม่อธิบายต้นเหตุว่า อะไรทำให้เกิดอาการวิง
เวียน จำเป็นต้องได้รับการตรวจหาต้นเหตุโดยแพทย์ ซึ่งท่าน
จะได้รับการตรวจวัดการเต้นของชิพจร...

o Medications: มียาหลายขนานที่ได้จากแพทย์  หรือซื้อหาได้เอง
สามารถทำให้เกิดอาการวิงเวียนทังสองแบบ (lightheaded &
Vertigo) ได้

<< Previous                           Next.>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น