วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านมีความรู้สึกว่า...อาหารไม่ย่อย p 7: Diagnostic strategies & initial Management : Patient without alarm feature s or age ≤55

May 17, 2014

ในคนที่มีอายุ ≤ 55 ปี มีอาการปวดท้อง... อาหารไม่ย่อย โดยไม่มีสัญ
ญาณเตือน (alarm features) ของโรคในระบบกระเพาะอาหาร และลำไส้
 เขามีแนวทางในการปฏิบัติสองประการ คือ ให้การตรวจ (test) หาเชื้อ H. pylori
และให้การรักษาด้วยการยับยั้งไม่ให้กระเพาะอาหารสร้างกรด (anti-secretory therapy) 
โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้:

ในคนที่มีอายุ ≤ 55 ปี ไม่สัญญาณเตือน (alarm features) ว่า มีโรค
อย่างอื่น:

o ถ้าคนไข้อาศัยอยู่ในแห่งที่มีความชุกของ H. Pyloriมากกว่า 10 %
เขาแนะนำให้ใช้วิธีการตรวจ (tested) และให้รักษา (treated) เชื้อ H. Pylori

o สำหรับคนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในบริเวณแห่งทีมีความชุกของเชื้อ H. Pylori 
ต่ำกว่า  5 %   เขาแนะนำให้รักษาด้วยยา proton pump inhibitor
เพื่อยับยั้งไม่ให้กระเพาะหลังกรดออกมา (antisecretory therapy)

o สำหรับคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีความชุก (prevalence) ของเชื้อH. Pylori 
ระหว่าง 5 – 10 % การรักษาด้วยกลวีธีการตรวจ (tested) และการรักษา (treated) 
เชื้อ H. Pylori จะมีค่าเท่ากับการรักษาด้วยการใช้ยา proton pump inhibitor 
เพียงอย่างเดียว (ในแง่บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย, ความถึงพอใจของคนไข้ 
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไป)

เหตุผลของการตรวจหาเชื้อ H. Pylori คือการยอมรับว่า เชื้อแบคทีเรีย H.pylori
เป็นปัจจัยตัวสำคัญที่ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหาร
และการตรวจหาเชื้อดังกล่าว  กระทำได้ด้วยการตรวจ urea breath test
และ stool antigen assay....

ในรายที่ตรวจพบการอักเสบจากเชื้อ H. Pylori ควรเข้าสู่กระบวนการกำจัดเชื้อ
H. Pylori ให้หมดไป (eradication therapy)   แต่เป็นเรื่องที่ไม่น่ายินดี่นัก
เพราะคนส่วนใหญ่ที่มีเชื้อ H. Pylori ได้รับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมแล้วยังปรากฏว่า 
เขายังมีมีอาการปวดท้องอาหารไม่ย่อยเหมือนเดิม. (persisted dyspepsia)
โดยมีรายงานว่า  จำนวนที่ได้รับการรักษาสามารถทำให้หายได้เพียง 1 ใน 14 ราย
เท่านั้นเอง

และในคนที่ได้รับการกำจัดเชื้อ H. Pylori จนหมดสิ้น แต่ยังคงมีอาการปวดท้อง...
ควรได้รับการรักษาด้วยกระบวนการณ์ anti-secretory therapy
ด้วยการได้รับยา proton pump inhibitor ต่ออีกเป็นเวลา 4 – 8 อาทิตย์
อย่างไรก็ตาม ยังมีบางรายมี่อาการเช่นเดิม...ไม่หาย และในรายเช่นนี้
ควรได้รับการตรวจค้นหาสาเหตุอย่างอื่นกันต่อไป

การตรวจด้วยกล้องส่องดูกระเพาะ (upper endoscopy)...
จะสงวนเอาไว้ทำในรายที่มีอาการปวดท้อง-อาหารไม่ย่อย ไม่ตอบสนองต่อการ
รักษา  หรือมีสัญญาณเตือน (alarm features)

<< BACK      NEXT >> p 8: Evaluation of Persistent symptoms

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น