วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Headache : สัญญาณอันตราย (1)

May 8,2014

จาก Health Alert ที่มีการตีพิมพ์โดย Johns Hopkins, Peter Goadsby
Neurologist, director of headache Center at Unvervity of California
At San Francisco ได้กล่าวว่า เมื่อท่านเกิดมีอาการปวดศีรษะขึ้น มันอาจ
บ่งบอกให้เราได้ทราบว่า มีอันตราจบางอย่างกำหลังเกิดขึ้น...


โดยทั่วไป...เราต่างมีโอกาสปวดศีรษะกันทกุคน หายาแก้ปวดหัวกินมัน
ก็หาย แต่มีบางรายอจถึงขั้นทำลายสมรรถภาพ และกำลังเกิดอันตราย
ขึ้นได้

เพื่อเป็นการเรียนรู้  และป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้น...
สิ่งที่เราควรรู้คือ...

1. ตัวท่านเอง...

ถ้าท่านมีโรคประจำตัว...อยู่ๆ ท่านก็เกิดมีอาการปวดหัวขึ้นมาอย่างฉับพลัน 
โดยที่ท่านไม่เคยมีอาการเช่นนั้นมาก่อนเลย  มันอาจหมายถึงภาวะแทรก
ซ้อนอันเกิดจากยาที่ท่านรับทานก็ได้   หรือมันส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นในกระบวน
การเปลี่ยนแปลงของโรคก็อาจเป็นได้

มีโรค หรือปัจจัยหลายอย่าง ซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการปวดศีรษะได้...

o เมื่อท่านมีอายุมากกว่า 50:
ท่านเป็นโรคมะเร็ง, มีเชื้อไวรัสเอสไอวี (AIDs) โรคหัวใจ
หรือโรคเบาหวาน
o ท่านมีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคอย่างอื่น
o ท่านกำลังได้รับการเยียวยารักษาโรคทางระบบภูมิคุ้มกัน
(immunosuppressant drugs)
o ท่านเป็นคนสุบบุหรี่

ถ้าท่านมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามรายกายที่เสนอมา...
แล้วเกิดมีอาการปวดศีรษะอย่างฉับพลัน มันอาจเป็นตัวบ่งชี้ให้ทราบ
ว่า ภาวะแทรกซ้อนที่มีอันตรายกำลังเกิดขึ้น...
อย่าได้รีรอเป็นอันขาด; รีบไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องดังกล่าวทันที\

>> NEXT : Signs could be dangerous (coninued) รูปแบบ (pattern) ของอาการปวดศีรษะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น