วันพุธที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557

หัวใจเต้นผิดปกติแบบ Afib P. 7: Who is at Risk for Atrial Fibrillation (AF or AFib)?

March 9, 2014

ความจริงมีว่า...
ทุกคนต่างมีโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติแบบ AFib ได้ทั้งนั้น
ที่เป็นเช่นนั้น เป็นผลมาจากคนเราเริ่มแก่ตัว และมีอายุยืนยาวขึ้น  โดยผล
จากการวิจัยคาดการณ์เอาไว้ว่า จำนวนคนที่เป็นโรค AFib  จะเพิ่มขึ้น
ตามอายุที่แก่ขึ้นอย่างมีนัย...

แม้ว่า ภาวะ Afib จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยการเป็นโรค
ที่สัมพันธฺกับหัวใจ และสมองถูกทำลาย (stroke)ก็ตาม .. แต่ก็ปรากฏว่า
มีคนไข้เป็นจำนวนไม่น้อยไม่ค่อยเข้าใจถึงผลที่น่ากลัวจากภาวะดัง
กล่าวเลย

คนที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ atrial fibrillation (AFib):

โดยทั่วไป เราจะพบว่า คนที่มีโรค หรืออยู่ในสภาพต่อไปนี้ มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดภาวะ AFIb :

o Advanced age.
ใครก็ตามที่มีโรคหัวใจ (heart diseases) เมื่อแก่ตัวขึ้นจะมีโอกาส
เกิดภาวะหัวใจเต้นเร็วแบบ AFib ได้อย่างมีนัย

o Underlyning heart disease.
คนที่เป็นโรคหัวใจ เช่น โรคลิ้นหัวใจ (valve problems) และ
มีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (heart attack), และหลังการ
ผ่าตัดหัวใจ ต่างมีโอกาสเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติแบบ Afib

o High blood pressure.
คนเป็นโรคความดันสูงมาเป็นเวลานาน และไม่สามารถควบคุมได้
สามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติแบบ AFIb

o Drinking alcohol.
การดื่มแอลกอฮอลมากผิดปกติ (ชายมากกว่า 5 แก้ว, หญิง
มากกว่า 4 แก้วต่อวัน) อาจทำให้ท่านมีความเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะ AFIb ได้

o Sleep apnea.
ผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการหยุด
หายใจระยะสั้น ๆ ระหว่างหลับ (obstructive sleep apnea)
และภาวะหัวใจเต้นเร็วแบบ Afib และการรักษาภาวะ Apnea จะ
ทำใหภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (AF) ดีขึ้นได้

o Other chronic conditions.
คนไข้ที่เป็โรคต่อไปนี้ สามารถทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ (AFib) ได้
เป็นต้นว่า โรคต่อมไทรอย์ด, โรคเบาหวาน, โรคหืด,
และโรคเรื้อรังทางร่างกายอย่างอื่น ๆ

<< BACK P. 6 : How does AF lead to additional heart  rhythm problems...

 NEXT >> P.8 : What are the Symptoms of Atrial Fibrillation (AFib or AF)?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น