วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ... P4: : Arrhythmias are abnormal beats

March 6, 2014

การที่หัวใจของท่านใดเต้นผิดปกติ...
เราสามารถตรวจพบได้โดยอาศัยการตรวจที่เรียกว่า ECG หรือ EKG
ซึ่งย่อมาจาก Electrocardiography เป็นวิธีการง่าย non-invasive
ไม่มีการล่วงล้าเข้าไปในร่างกาย ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดใด ๆ

หัวใจที่เต้นผิดปกติบางราย มีความผิดปกติเพียงประเดี๋ยวประด๋าว เป็นต้น
ว่า เกิดการหยุดเต้นช่วงสั้น ๆ (temporay pause) หรือเต้นก่อนกำหนด
(premature beat) ซึ่งความผิดปกติดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่ออัตราการ
เต้นของหัวใจ (heart rate) หรือไม่กระทบต่อจังหวะการเต้นแต่อย่างใด

หากความผิดปกติที่เกิดขึ้น มันยาวนานขึ้นมา มันอาจเป็นเหตุให้อัตราการ
เต้นของหัวใจผิดไป เป็นต้นว่า เต้นช้าเกินไป , เต้นเร็วเกินไป, หรือกระทั้ง
เกิดการเต้นไม่สม่ำเสมอ กรณีเช่นนี้ ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อการ
ปั้มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างแน่นอน

สาเหตุ (Cause)

 โดยปกติแล้ว เซลล์ที่อยุ่ในปุ่ม SA node (sinoatrial nose)
ของกล้ามเนื้อหัวใจ จะทำหน้าที่ยิ่งคลื่นกระแสไฟฟ้าได้อย่าง
รวดเร็ว ปุ่มดังกล่าวจำทำน้าที่ให้หัวใจเต้นเป็นจังหวะตาม
ธรรมชาติ (natural pacemaker)

 ภายใต้ความผิดปกติบางอย่าง (conditions) ปรากฏว่า เนื้อ
เยื้อของกล้ามเนื้อหัวใจทุกสุ่วน สามารถก่อนกำเนิดคลื่นกระ
แสไฟฟ้าได้ และสามารถทำให้หัวใจตอบสนองต่อคลื่นดังว่า
ด้วยการบีบตัว (heartbeat)

การที่เซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจ นอกเหนือจาก SA node
สามารถส่งวคลื่นกระแสไฟฟ้าได้เช่นนั้น ย่อมทำให้การทำงาน
ตามปกติของหัวใจเสียไป ไม่สามารถปั้มเลือดไปเลี้ยงอวัยวะ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

 SA node หรือตัวคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (pacemaker)
ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ หรือเกิดมีการสะกัดกั้นทางเดิน
ของคลื่นกระแสไฟฟ้าที่จุดใดจุดหนึ่งในทางเดินของมัน
ปรากฏว่า มีปุ่มสำรองทำหน้าที่ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ
(secondary Pacemaker) ในบริเวณอื่นของหัวใจ ทำหน้าที่
แทนปุ่มเดิม (primary pacemaker)... ก็เป็นเหตุให้หัวใจเต้นผิดปกติได้

หัวใจเต้นผิดปกติเกิดขึ้นได้เมื่อ:

 ปุ่มควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ (natureal pacemaker) เป็น
ตัวก่อให้เกิดอัตราการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ หรือเกิดจังหวะที่ผิ
ปกติไป

 เมื่อทางเดินของคลื่นกระแสไฟฟ้าของหัวใจถูกสะกัด หรือถูกขวาง
เอาไว้ ไม่สามารถเดินทางได้ตามปกติ และ

 เมื่อส่วนอื่นของหัวใจ สามารถทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมจังหวะการ
เต้นของหัว(secondary pacemaker) ใจแทนของเดิม (primary
Pacemaker)


<< BACK : P.3: Electrical signal control the pump

NEXT >> P. 5: Atrial fibrillation

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น