วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประเด็นน่ารู้ในเรืองโรคเบาหวาน. P.5:Why Diabetes Matters

Feb. 27,2014

โรคหัวใจ (heart disease) และสมองขาดเลือด (stroke) เป็นสาเหตุทำ
ให้คนเสียชีวิต เป็นอันดับหนึง และทำให้คนเกิดความพิการไร้ประสิทธิภาพ
ในรูปแบบต่าง ๆ ในคนที่เป็นโรคเบาหวานประเภทสอง

โรคเบาหวานสามารถก่อให้เกิดผลเสียเกิดขึ้นกับอวัยวะที่สำคัญๆ ของคนเรา
ซึ่งหากไม่ได้รับการรักษา สามารถก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกัน
หลายอย่าง เป็นต้นว่า:

 โรคหัวใจ (heart disease หรือ cardiovascular disease (CVD))
    รวมไปถึงโรคของเส้นเลือดส่วนปลาย (periphearal artery dis>),
    และสมองขาดเลือด (stroke)
 โรคไต (Renal disease)
 ทำให้เกิดมีระดับไขมันผิดปกติ (unhealthy choelesterol levels)
   ซึ่งนำไปสู่การเกิดโรคเส้นเลือดตีบแข็ง (atherosclerosis)
 กลุ่ม “metabolic syndrome”
 ตาบอด (Blindness)
 เส้นประสาทถูกทำลาย (Nerve disease)
 ต้องถึงกับการตัดขา (Limb amputation)

ดีนะ...ที่โรคเบาหวานเป็นโรคที่สามารถรักษาได้  ส่วนมากสามารถป้องกัน
ได้   ซึ่งแตละคนที่เป็นโรคเบาหวานอาจหลีกเลี่ยง หรือชะลอไม่ให้เกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้ ด้วยวิธี:

 ทำงานร่วมกับแพทย์ และบุคลาการทางการแพทย์  จัดการรักษาโรค 
ซึ่งอาจรวมไปถึงการใช้ยารักษาเบาหวานด้วย
 เรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากโรคเบาหวาน และ
 ปรับเปลี่ยนวิถีชิวีตที่เหมาะให้แก่ตัวเอง


<< BACK P. 4:  Cardiovascular disease and diabetes

NEXT >> P. 6 :  Cardiovascular Disease & Diabetes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น