วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประเด็นน่ารู้ในเรืองโรคเบาหวาน. P.7 : Why are people with diabetes at increased risk for CVD?

Feb. 27,2014

สำหรับท่านที่เป็นโรคเบาหวาน...
แม้ว่า เราสามารถควบคุมโรคดังกล่าวได้ก็ตาม แต่มันยังเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคหัวใจ และสมองูกทำลาได้ ที่เป็นเช่นนี้เป็นเพราคนที่เป็น
โรคเบาหวาน โดยเฉพาะประเภทสอง มักจะมีหลายกรณีที่เป็นปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดหัวใจ และเส้นเลือดได้ ที่เราควรทราบได้แก่:

 โรคความดันโลหิตสูง (High blood pressure)
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า ความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ
ต่อการทำให้เกิดโรคหัวใจ และเส้นเลือด
โดยมีรายงานจำนวนไม่น้อยได้ยืนยันว่า ความดันเลือดสูงจะสัมพันธ์
กับภาวะของร่างกายเกิดการต่อต้านฮอร์โมน“อินซูลิน”
ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจตามที่กล่าว

 ไขมัน “คลอเลสเตอรอล” ผิดปกติ และมีไตรกลีเซอไรด็สูง
(Abnormal Cholesterol and high triglycerides)
เรามักจะพบว่า คนไข้ที่เป็นโรคเบหวาน มักจะพบว่ามีระดับไขมัน
แลอเลสเตอรอลผิดปกติ เช่น LDL cholesterol สูง, HDL cholesterol
ตำ, ไตรกลีเซอไรด็ (triglycerides) สูง
ซึ่งทั้งสามกรณีมักจะเกิดขึ้นในคนที่เป็นโรคหัวใจจากหลอดเลือด
ซึ่งเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควร (premature coronary heart disease)

นอกจากนั้น เรายังพบว่า ภาวะของไขมันผิดปกติทั้งสาม...ยังเกิด
ร่วมกับภาวะของร่างกายที่เกิดการต่อต้าน “อินซูลิน” และภาวะ
ของเส้นเลือดตีบแข็ง (atherocsclerotic dyslipemia)

 ความอ้วน (Obesity)
เป็นที่ทราบว่า ความอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคหัวใจ และ
เส้นเลือด และมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิภภาวะต่อต้านฮอร์โมนอินข
ซูลินอย่างมีนัย และการลดน้ำหนักสามารถลดความเสี่ยงจากการ
เกิดโรคหัวใจ และเส้นเลือด, ทำให้ระดับน้ำตาลลดลง และเพิ่มความ
ไวของร่างกายต่อฮอร์โมนอินซูลินได้

นอกจานั้น เรายังพบว่า ความอ้วน และภาวะของร่างกายต่อต้าน
ฮอร์โมนอินซูลิน ยังสัมพันธ์กับปัจจัยอย่างอื่น ๆ เช่น ความดันเลือด
สูง

 ปราศจากการออกกำลังกาย (Lack of physical activity)
การออกกำลังกายเป็นปัจจัยที่สำคัญ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงภาวะ
ของร่างกายที่มี่ต่อการต้านทานฮอร์โมนอินซูลิน และโรคหัวใจเส้น
เลือดได้

การออกกำลังกาย และการลดน้ำหนัก สามารถป้องกั หรือชะลอ
การเริ่มเกิดโรคเบาหวานประเภทนสองได้, ลดการเกิดความดันเลือด
สูง และภาวะสมองถูกทำลายจากการขาดเลือด (stroke) หได้
ไม่ว่าท่าจะออกกำลังกายด้วยวิธีใด ต่างมีประโยชน์ต่อที่สิ่งกล่าว
มาแทบทั้งหมด เป็นต้นว่า การออกกำลังกายแบบ “แอโรคลบิค”
ระดับพอประมาณ หรือรุนแรง, แข่งกิฬา, หรือทำงานบ้าน, ทำส่วน
ครัว, หรือกิจกรรมที่ต้องออกแรง...

 ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่มีระดับสูงมากได้
(Poorly controlled blood sugars (too high) or out ofnormal Range)
คนเป็นโรคเบาวหวานสามารถทำให้ระดับน้ำตลในเลือดเพิ่ม
สู่ระดับทีเป็นอันตรายได้ และในการณีดักล่าว อาจจำเป็นต้อง
ใช้ยาหลายตัวเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลดังกล่าง

 การสูบบุหรี่ ( Smoking )
คนเราไม่ว่า ท่านจะเป็นเบาหวานหรือไม่ เพียงแค่สูบบุหรี่เท่านั้น
สามารถเพิ่มความเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจ และและดรคสมอง (heart
Disease & stroke)

คนที่อยู่ในสภาพไม่ตอบสนองต่อ “อินซุลิน” (insulin resistance) หรือคน
ที่เป็นโรคเบาหวานร่วมกับปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่ง หรือมากอย่างตามที่กล่าว
มา มีแนวโน้มที่จะเกิดโรคหัวใจ (heart disease) หรือโรคทางสมอง
(stroke)และมี่แต่เพียงควบคุมปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวเท่านั้น
จึงอาจหลีกเลี่ยงหรือชะลอไม่ให้เกิดโรคหัวใจ และเส้นเลือดได้

<< BACK P. 6: Cholesterol abnormalities and diabetes

NEXT >> P.8: Understanding your risk of diabetes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น