วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ช่องกระดูกสันหลังรดับเอวตีบแคบ p.4 - Lumbar spinal stenosis: Causes

March 27, 2014

สาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังระดับเอว  เกิดการตีบแคบได้บ่อยที่สุด...
ได้แก่ข้อของกระดูกสันหลัง (facet joints)  เกิดการอักเสบ (arthritis) 

คำถามมีว่า...กระดูกสนหลังของคนเราเกิดการอักเสบได้อย่างไร ?

ในขณะที่เรายังอยู่ในช่วงหนุ่ม - สาว
หมอนกระดูกสันหลัง (disc)  ซึ่งทำหน้าที่รองรับการสันสะเทือนให้แก่กระดูกคอนั้น
มีส่วนประกอบที่เป็นน้ำในปริมาณสูง  แต่พอคนเราแก่ตัวขึ้น  ส่วนที่เป็นน้ำจะลด
ปริมาณลง  เป็นเหตุให้หมอนกระดูกดังกล่าวแฟบตัว  ไม่สามารถทำหน้าทีรับแรง
กระแทกได้ตามปกติ   และยังผลให้มีการย้ายน้ำหนัก หรือแรงกดไปทางด้าน
หลัง....ซึ่งเป็นข้อเล็กๆ ทางด้านหลัง มีช่อว่า  "ข้อฟาเซท" (facet joint) 

ข้อ  "facet joint" ที่อยู่ทางด้านหลังของกระดูกสันหลังส่วนต้นคอ...
โดยปกติมันจะทำหน้าที่สไลด์ไป - มา   ทำให้กระดูกต้นคอเคลื่อนในท่าก้ม และเงย  
ได้ตามปกติ   แต่พอหมอนกระดุูกเกิดการชำรุด  การสไลด์ของข้อฟาเซทจะเสียไป  
เป็นเหตุทำให้กระดูกคอแข็ง  ไม่สามารถก้ม - เงย  (flexion & extension) ได้...

เมือข้อฟาเซทเปล่ียนหน้าที่จากการเลื่อนสไลด์   มาทำหน้าที่รับน้ำหนักแทน
ไม่ช้าไม่นาน  ความเสื่อม-สึกหรอจะเกิดขึ้นกับข้อดังกล่าว
โดยมีการทำลายส่วนที่เป็นกระดูกอ่อน  ซึ่งครอบคลุมผิวของข้อฟาเซท  จนในที่สุด
จะไม่มีกระดูกอ่อน (cartilage) หลงเหลืออีกต่อไป   

เมื่อมีการเลื่อนไหวศีรษะ  จะทำให้ข้อกระดูกฟาเซท  ซึ่งไม่มีกระดูกอ่อนปกคลุมนั้น
จะเป็นการเสียดสีของกระดูก กับกระดูกของข้อ....ไม่ช้าไม่นาน  ร่างกายจะตอบสนอง
ด้วยการสร้างกระดูกในบริเวณขอบของข้อฟาเซท  เรียกว่า bone spurs

สำหรับในเด็ก และในคนหนุ่ม...
เราจะพบว่า  หมอนกระดูกจะมีน้ำในปริมาณสูง  แต่พอคนเราย่างสูวัยชรา
น้ำที่ปรากฏในหมอนกระดูกจะลด และแห้งไป เป็นเหตุให้หมอนกระดูกอ่อนแอลง 
และแฟบตัว  ทำให้ช่องระหว่างกระดูกสันลดลง

ในการตอบสนองต่อการอักเสบของข้อ “ฟาเซท” ในบริเวณกระดูกสันหลังบั้นเอว 
ยังปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เอ็น และพังผืดรอบ ๆ ข้อฟาเซทด้วย 
โดยมีขนาดโตขึ้น หนาขึ้น   เมื่อรวมกับกระดุกงอก  (spurs) ทำให้ชองสำหรับราก
เส้นประสาท  (neural foramen) แคบตัวลงไปอีก

เมื่อช่องกระดูกสันหลัง (spinal canal)  และช่องทางเดินของรากประสาท 
แคบตัวลง  จะไประคายเส้นประสาท   และก่อให้เกิดอาการเจ็บปวดร้าวไปยังขา
เกิดขึ้น

<< BACK     NEXT>>p. Lumbar Spinal Senosis: Symptoms

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น