วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประเด็นน่ารู้ในโรคเบาหวาน. P.9: Symptoms, Diagnosis & Monitoring of Diabetes

March 3, 2014

The Amercian Heart Association’s Heart Disease And Stroke 
Statistics....เขากล่าวว่า  คนอเมริกันที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปไม่ทราบ
ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวาน (ทั้งประเภทหนึ่ง & สอง) ถึง 6 ล้านคน
โดยคนกลุ่มนี้  จะมาพบแพทย์ พร้อมกับถูกวินิจฉัยว่า  
เป็นโรคเบาหวาน  ซึ่งเป็นช่วงทีี่โรคมีอาการรุนแรงแล้ว 

โรคเบาหวานหากปล่อยไว้ไม่ทำการรักษา...
จะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อสุขภาพได้หลายอย่าง  ซึ่งเป็นเรื่องที่
น่ากลัว นั้นคือเหตุผลที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้ว่า  
"อาการเตือน" ของโรค   และหากท่านเกิดมีอาการเตือนเกิดขึ้น
ท่านต้องรีบไปพบแพทย์  เพื่อตรวจสุขภาพให้เป็นกิจลักษณะเสีย

อาการ (Symptoms)
เมื่อตกอยู่ในภาวะ “ก่อนเป็นเบาหวาน” (prediabetes) จะไม่มีอาการ  
ตามเป็นจริงแล้ว  คนที่เป็นเบาหวานทั้งประเภท และประเภท
ต่างไม่มีอาการ  หรือ มีอาการน้อย ไม่เป็นที่สังเกตัุ และไมทราบว่ามัน
คืออะไร  หากเรารู้อาการเตือน  ก้น่าจะเป็นประโยชน์:


Prediabetes
Type 1 Diabetes
Type 2 diabetes
No symptoms
Increasd or extreme
       thirst
Increase thirst

Increase appetite
Increase appetite

Increase fatigue
Fatique

Increase of frequent     
urination
Increase urination  especially at night

Unudaul weight loss
Weight loss

Blurred vision
Blurred vision

Fruity odor or  breath
Sore that do not heal

In some case no symptoms
In some case no symptoms


ถ้าท่านมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กล่าวมา...
ท่านควรไปพบแพทย์  เพื่อทำการตรวจเช็คให้หายข้อข้อใจ
เพราะทั้งภาวะ "ก่อนเป็นโรคเบาหวาน" และโรค"เบาหวาน" สามารถวินิจฉัย
โดยแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น