วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ช่องประสาทไขส้นหลังตีบแคบ P. 6- Lumar spinal stenosis: Diagnosis

March 28, 2014

ในการวินิจฉัยโรคช่องประสาทสันหลังระดับเอว จำเป็นต้องอาศัย
ประวัติการเกิดโรค การตรวจร่างกาย และการตรวจที่จำเป็นอย่างอื่น ๆ
ดังนี้:

ประวัติการเกิดโรค และการตรวจร่างกาย (Medical History &
Physical Examination)
ภายหลังการถกปัญหาเกี่ยวกับอาการต่าง ๆ และประวัติการเกิดโรค...
แพทย์เขาจะทำการตรวจหลัง (back) ซึ่งประกอบด้วยการใช้ตาดูหลัง
ของท่าน มีการจัด & กดดันส่วนต่างๆ ของบริเวณหลัง
เพื่อตรวจสอบดูว่า มีบริเวณใดที่เกิดอาการเจ็บปวด..

นอกจากนั้น แพทย์จะให้ท่านก้ม & เงย (flexion & extension)
ทำการเอียวไปทางด้านข้าง (side to side)
เพื่อตรวจดูพิกัดของการเคลื่อนไหว (Range of motion) หรือตรวจดู
ว่ามีอาการเจ็บปวดหรือไม่ ?

การตรวจด้วยภาพ (Imaging Tests)
มีการตรวจอย่างอื่น ๆ ซึ่งอาจนำมาช่วยแพทย์ เพื่อยืนยันการ
วินิจฉัยโรคของท่าน :

เอกซเรย์ (X-rays).
แม้ว่าเอกซเรย์สามารถเห็นภาพของกระดูกได้...
ภาพเอกซเรย์สามารถนำมาพิจารณาว่า ท่านมีช่องกระดูกสันหลังแคบได้
เอกซเรย์สามารถแสดงให้เห็นการเปลี่ยนตามอายุที่ผ่าน
เช่น ความสูงของหมอนกระดูกลดลง และมีกระดูกงอกเกิดขึ้น (bone spurs)

เราสามารถตรวจสอบดูความแข็งแรงมั่นคงของกระดูกสันหลังได้ โดย
การตรวจเอกซเรย์ในขณะที่ท่านโน้มตัวไปข้างหน้า และแอ่นไปทาง
ด้านหลัง ซึ่งสามารถตรวจสอบว่า ข้อกระดูกสันหลังมีการเคลื่อนมากไป
หรือไม่ หรือมีการเคลื่อนหลุดออกจากที่  ซึ่งเราเรียกว่ spondylolithesis

ตรวจด้วยภาพ MRI (Magnetic resonance imaging)
MRI เป็นการตรวจด้วยภาพที่สามารถเห็นภาพของเนื้อเยื่ออ่อน
(soft tissues) เช่น เห็นภาพของกล้ามเนื้อ, หมอกกระดูก,เสน
ประสาท, และไขประสาท

การตรวจอื่น ๆ (Additional tests)
การตรวจอื่น ๆ ได้แก่ computed tomography (CT) scans
เป็นการตรวจภาพในแนวหน้าตัด (cross-section) ของ
กระดูกสันหลัง

นอกจากนั้น แพทย์จะทำการตรวจ myelogram เป็นการ
ตรวจโดยการฉีดสารทึบแสงเข้าช่องกระดูกสันหลัง ซึ่งจะ
เห็นภาพของประสาทได้ชัดขึ้น ซึ่งสามารถมองเห็นการกด
ของเส้นประสาทว่ามีมากน้อยเท่าใด ?

<< BACK      NEXT >> P. 7 Lumbar spinal stenosis : Treatment

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น