วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ... P2: Structure of the heart

March 6, 2014

โครงสร้างของหัวใจ:
หัวใจของคนเราประกอบด้วย 4 ห้อง  สองห้องบน (atria) และสองห้องล่าง
(ventricles)  และมี 4 ลิ้นหัวใจ  (valves)

 สองห้องบนมีชื่อเรียกว่า atria (ห้องเดียว = atrium)
 สองห้องล่างมีชื่อเรียกว่า ventricles

หัวใจมีทั้งหมด 4 ลิ้นหัวใจ ซึ่งสามารถเปิด และปิด เมื่อหัวใจมีการบีบตัว 
จะทำให้เลือดไหลไปในทิศทางเดียว

ลิ้นหัวใจทั้ง 4 ได้แก่:

 Tricuspid valve จะอยูระหว่างหัวใจห้องด้านขวาบน (rt atrium)
     และหัวใจห้องล่างด้านขวา (Rt. Ventricle)

 Pulmonary หรือ pulmonic valve จะอยู่ระหว่าง หัวใจห้องล่าง
    ด้านขวา (Rt.. Ventricle) และเส้นเลือดแดง- pu;monary artery

 Mitral valve จะอยู่ระหว่างหัวใจห้องบนด้านซ้าย (Lt. Atrium) กับ
    หัวใจห้องล่าวด้านซ้าย (Lt. Ventricle)

 Aortic valve จะอยู่ระหว่าง หัวใจห้องล่างด้านซ้าย (Lt. Ventricle)
    กับเส้นเลือดแดงใหญ่ –aorta

แต่ละลิ้นหัวใจ...
ถูกสร้างขึ้นตามธรรมชาติเป็นแผ่น (flaps) และยังถูกเรียกว่า leaflets หรือ
Cusps โดยที่ลิ้นหัวใจ mitral ประกอบด้วยสองแผ่น (two flaps)  ส่วนที่
เหลือประกอบด้วย 3 แผ่น ซึ่งเลือดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเกิดมีความแตก
ต่างระหว่างความดันที่อยู่สองข้างของลิ้นหัวใจ ซึ่งจะทำให้ลิ้นหัวใจเปิด
และภายใต้สภาพปกติ เลือดจะไหลเวียนไปในทิศทางเดียวเท่านั้น

หัวใจทำหน้าที่ปั้มเลือดไปยังปอดทั้งสองข้าง และส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
โดยกระบวนการณ์หดตัวอย่างเป็นระบบของหัวใจทังสี่ห้อง

ซึ่งมันสามารถกระทำเช่นนั้นได้ เมื่อกล้ามเนื้อหวใทำงานของหัวใจได้อย่าง
เหมาะสม  คลื่นกระแสไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจสามารถทำงานได้เป็นปกติ


<< BACK : P. 1:  About arrhythmia

NEXT >> P. 3:  Electrical control of the pump

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น