วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารส่อมะเร็ง (Tumor markers) P. 3 : Prostatic-specific antigen (PSA)

March 24, 2014

สารส่อมะเร็ง - Prostate-specific antigen หรือ (PSA) เป็นโปรตีนถูกสร้าง
โดยเซลล์ของต่อมลูกหมาก  วัดเป็น nanobrams ของ PSA 
ต่อเลือดหนึ่งมิลลิมีเตอร (ml)

ในปี 1994 การตรวจเลือดหาสารส่อมะแร็ง- PSA ร่วมกับการรวจต่อมลูก
หมาก  ด้วยวิธีการใช้นิ้วตรวจ (digital rectal exam-DRE)   ได้ถูกนำไปใช้
ในตรวจมะเร็งต่อมลูกหมากที่ไม่มีอาการ

นอกเหนือจากมะเร็งต่อมลูกหมาก...
คนที่มีต่อมลูกหมากโตโดยไม่เป็นมะเร็ง (BPH) ก็สามารถทำให้ระดับ
ของ PSA ในกระแสเลือดสูงได้เช่นกัน

เมื่อไม่นานมานี้...
มีแพทย์จำนวนไม่น้อยแนะนำให้ทำการตรวจ PSA ในชายที่เริ่มมีอายุ
ได้ 50

อย่างไรก็ตาม มีหน่วยงานจำนวนไม่น้อยเริ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับการตรวจเลือดหาระดับ PSA  โดยคำนึงถึงประโยชน์ และโทษที่จะ
เกิดกับการตรวจดังกล่าว

ในอดิต...
แพทย์จะพิจารณาว่า ค่าของสารส่อมะเร็งp-  PSA ระดับ ≤ 4.0 ng/mL
ถือว่า เป็นค่าของต่อมลูกหมากอยู่ในภาพปกติคนที่เป็นปกติ   และในราย
ที่ PSA มีค่ามากกว่า 4.0 ng/mL เป็นค่าที่ส่อให้เกิดความสงสัยว่า  อาจมี
ความผิดปกติในต่อมลูกหมาก   ซึ่งแพทย์จะแนะนำให้ทำการตัดเอาเนื้อ
จากต่อมลุกหมากมาทำการตรวจ (biopsy)   เพื่อพิสูจน์ว่า...
ต่อมลูกหมากนั้นเป็นมะเร็งหรือไม่ ?

นอกเหนือไปจากนั้น...
ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่าง ที่เราควรทราบ  นั้นคือ มีคนที่เป็นมะเร็งต่อม
ลุูกหมาก โดยค่าของ PSA อยู่ในระดับปกติ ( < 4.0 ng/dL)
และในขณะเดียวกัน  มีคนจำนวนไม่น้อยมีค่าของ PSA สูงกว่า 4.0 ng/dL
ปรากฏว่า  เขาไม่ได้เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเลย

ไม่เพียงแค่นั้น...
เรายังพบค่าของ PSA สูงขึ้นในรายที่มีการอักเสบของต่อมลูกหมาก
(prostatitis), หลังการอักเสบของทางเดินปัสสาวะ (urinary tract
Infection), และภายหลังการผ่าตัดต่อมลุกหมาก (prostate surgery)

การกินยารักษาต่อมลูกหมากบางตัว เช่น finasteride  และ dutasteride
จะทำให้ระดับของ PSA ลดต่ำลง

โดยสรุป...
สารส่อมะเร็ง - PSA  เป็นแต่เพียงส่อให้เกิดความสงสัยว่า  อาจเป็นมะเร็ง
ของต่อมลุกหมากเท่านั้น  โดยไม่จำเป็นต้องเป็นมะเร็งเสมอไป

<< BACK P. 2 :  What are different types of lab. tests ?

NEXT >> P. 4 : What if a screening test shows an elevated PSA level?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น