วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

เมื่อแพทย์บอกว่า...หัวใจของท่านเต้นช้า P. 1 : Bradycardia

March 10, 2014

การเต้นของหัวใจ...ช้ากว่าปกติ ( Bradycardia)
โดยปกติหัวใจจะเต้นในอัตรา  60 - 100 ครั้ง ต่อหนึ่งนาที

ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจเต้นช้าน้อยกว่า 60 ครั้ง ต่อหนึ่งนาที
แพทย์เขาจะบอกท่านว่า  หัวใจท่านเต้นช้านะ...
หรือท่านมี  bradycardia

การที่หัวใจของท่านเต้นชาลง อาจขึ้นกับอายุ  หรือสุขภาพของท่านเอง
เป็นต้นว่า ถ้าท่าน (ผู้ใหญ่) มีสุขภาพแข็งแรง (physcal active)จะพบว่า 
อัตราการเต้นของหัวใจในขณะพักจำมีค่าต่ำกว่า 60 ครั้ง ต่อหนึ่งนาที....
ซึ่งไม่ทำฝห้เกดปัญแต่อย่างใด

ในขณะที่ท่านนอนหลับ (ลึก) อัตราการเต้นของหัวใจอาจต่ำกว่า 60
นั้นก็เป็นเรื่องปกติ เพราะร่างกายไม่ต้องการใช้พลังงานในการทำงาน

การที่หัวใจเต้นช้า  อาจก่อใหเกิดปัญหาที่รุนแรงแก่ท่านได้
หากหัวใจไม่สามารถปั้มเลือดที่มีออกซิเจนปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ  ในปริมาณ
ที่เพียงพอกับความต้องการได้

การรักษาภาวะดังกล่าว  อาจจำเป็นต้งใส่อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่กำหนดการเต้น
ของหัวใจ (pacemaker)  และการรักษาอย่างอื่น
ซึ่งอาจแก้ไขภาวะการเต้นของหัวใจที่เต้นช้าให้กลับมาเต้นเป็นปกติได้NEXT >>  continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น