วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารส่อมะเร็ง Carcinoembryonic antigen (CEA) Part 3

March 25,2014

นการตรวจคัดกรอง (Screening test)
เพียงแค่ การตรวจหาสารส่อมะเร็ง- CEA จะไม่เพียงพอต่อการนำมา
วินิจฉัยโรคได้  ทั้งนี้เป็นเพราะความชุกของโรคมะเร็งในคนที่มี่สุขภาพดี
จะมีอัตราที่ต่ำมาก  และค่า CEA ที่สูงขึ้นสามารถทำให้เกิดผลทางบวกที่ไม่
ถุกต้อง ( false positve) ได้  ซึ่งหมายความว่า  คนที่มีค่าของ CEA สูงโดยที่
เขาไม่เป็นโรคมะเร้งเลย

นอกจากนั้น การมีระดับของ CEA มีระดับสูง จะพบได้ในรายที่เป็น
มะเร็งระยะสุดท้าย  ซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายได้
แต่จะมีคนไข้บางรายที่เป็นมะเร็ง  จะพบค่าของ CEA ในระดับต่ำในระยะแรก ๆ 
หรือในรายที่เป็นมะเร็ง  ซึ่งสามารถรักษาให้หายได้

มีคนแนะนำให้ใช้ CEA  ในการคาดคะเนการดำเนินโรค (progonostic value)
ของมะเร็งลำไส้ใหญ่ :

o ค่าของ CEA ก่อนการผ่าตัด จะสัมพันธ์กับระยะ (stage) ของ
   มะเร็งของลำไส้ใหญ่ และ
o และสัมพันธ์เชิงลบกับการมีชีวิตรอดจากการรอดชีวิต

ถึงแม้ว่า การตรวจคัดกรองสารส่อเนื้องอก – CEA จะไม่มีประโยชน์
สำหรับคนที่มี่สุขภาพดี  แต่มันจะมีประโยชน์ในแง่การตรวจสอบดูว่า
มะเร็งจะเกิดขึ้นมาใหม่หรือไม่ ?
ซึ่งโดยทั่วไป เราควรตรวจสอบกันบ่อย ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน

ข้อควรระวัง..

o ค่าของสารส่อมะเร็ง- CEA จะมีค่าสูงในรายที่ได้รับการรักษา
   ด้วยเคมีบำบัด และรังสีบำบัด
o ค่าของ _CEA ยังพบในคนที่เป็นมะเร็ง (malignancy) ชนิดอื่น
   นอกเหนือจากมะเร็งของลำไส่ใหญ่

o นอกจากนั้น เรายังสามารถพบสารสอมะเร็ง CEA ในกระแสเลือด
   สูงขึ้นในคนที่เป็นมะเร็งของเต้านม, ปอด, ตับอ่อน, และมะเร็งของ
   รังไข่

สารส่อมะเร็ง (tumor marker) ยังถูกนำมาใช้ในการตรวจการเปลี่ยน
แปลง (progress) ของโรค หรือการตอบสนองต่อการรักษา

<< BACK

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น