วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

ระบบการนำคลื่นกระแสไฟฟ้าในหัวใจ P. 1 : Conduction Disorders March 10, 2014

March 10, 2014

จังหวะการเต้นของหัวใจ   vs  การนำคลื่นของกระแสไฟฟ้า
(Rhythm vs. Conduction)


อัตราการเต้นของหัวใจ (pace)...
เราอาจเรียกว่า จังหวะการเต้นของหัวใจ (Rhythm)  หรือการบีบตัวของหัวใจ
ส่วนการเคลื่อนตัวของคลื่นกระแสไฟฟ้าผ่านกล้ามเนื้อหัวใจ
ซึ่งเป็นเหตุทำให้หัวใจเกิดการหดตัว เขาเรียกว่า conduction

การเคลื่อนตัวของคลื่นกระแสไฟฟ้าอาจดำเนินไปอย่างผิดปกติ
โดยไม่ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติแต่อย่างใด   แต่มีการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติ
บางอย่างเกิดขึ้นเพราะมีความผิดปกติในการเดินทางของกระแสไฟฟ้าได้
ที่มีให้เราได้พบเห็น ได้แก่ ภาวะการปิดกั้นการนำกระแสไฟฟ้าในหัวใจ
หรือที่แพทยฺ ชอบเรียกทับศํพท์ว่า “Bundle branch block”

การทำงานของคลื่นกระแสไฟฟ้าในหัวใจ:
(How its work)

โดยปกติ คลื่นกระแสไฟฟ้าจะเดินทางจากหัวใจห้องบนทั้งซ้าย & ขวา
ลงสู่ด้านล่างด้วยความเร็วเท่ากัน ดังนั้น มันจึงทำให้ห้วใจห้องล่าง
ทั้งสองหดตัวพร้อมๆ กสัน

ในบางครั้ง การเดินทางของคลื่นกระแสไฟฟ้า จะถูกสะกัดกั้นที่แขนงของ
ประสาท (branches) เส้นใดเส้นหนึ่ง เป็นเหตุให้คลื่นกระแสไฟฟ้าวิ่งอ้อม
ไปทางอื่น เป็นเหตุให้คลื่นกระแสไๆฟฟ้าเคลื่อนตัวได้ช้าลง
ทำให้การหดตัวของหัวใจห้องล่างด้านที่ถูกสกัดกั้นเอาไว้   หดตัวช้าลงไป
ในเสี้ยวของหนึ่งวินาที

อาการ และการวินิจฉัย
Symptoms and diagnosis

โดยทั่วไป หากคนเราไม่มีอะไรผิดปกติ...
คนที่มีการสกัดกั้นการนำคลื่นกระแสประสาท (bundle branch block) ในหัวใจ
จะไม่มีอาการแสดงแต่อย่างใด   ส่วนใหญ่แพทย์จะตรวจพบได้โดยบังเอิญ
เมื่อมีการตรวจคลื่นของหัวใจ (electrocardiogram)

การรักษา (Treatment)
โดยทั่วไป การมี bundle branch block ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษา
แต่แพทย์อาจจำเป็นต้องติดตามผลเป็นระยะๆ   เพื่อให้แน่ใจว่า
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเกิดขึ้น

การที่หัวใจของท่านมี buncle branch block...
แม้ว่าท่านอาจมีความรู้สึกเป็นปกติดีนานหลายปี    แต่ท่านจำต้องได้รับการ
ตรวจเช็คเป็นระยะ ๆ

Source: American Heart association

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น