วันพุธที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557

อาการปวดเค้นหัวใจ (Angina) Part 2 : Angina Pectoris | Stable Angina

March 18,2014

Stable angina หรือ Angina pectoris....
หมายถึงภาวะเจ็บอกคงที่ (stable angina) หรือบางท่านอาจเรียกว่า
ภาวะเจ็บอกเรื้อรัง (chronic stable angina)  ซึ่งเป้นผลเนื่องมาจากหลอดเลือด
แดงของหั้วใจ  เกิดการตีบแข็งมาเป็นเวลานาน   อาจทำให้คนทั่วไป
สับสนกับ ภาวะเจ็บอกชนดไม่คงที่ (unstable agnina)ได้

Angina pectoris เป็นศัพท์แสงทางการแพทย์
ซึ่งมีความหมายว่า “เจ็บหน้าอก” (chest pain) หรือ “ความรู้สึกไม่สบาย”
ภายในทรวงอก (discomfort) อันเป็นผลเนื่องมาจากโรคหัวใจอันม่ีต้นเหตุจาก
โรคหลอดเลือดของหัวใจ (coronary heart disease) เส้นใดเส้นหนึ่ง หรือหลาย
เส้นเกิดตีบแคบ   เป็นเหตุให้หัวใจไม่สามารถได้รับเลือดตามทีี่ต้องการ

อาการปวดเค้นหัวใจ (angina) มักจะทำให้เกิดอาการปวดแน่นภายใน
ทรวงอกเหมือนลูกช้างนั่งทับหน้าอกเอาไว้   ท่านอาจมีความรู้สึกไม่สบายตรง
บริเวณคอ (neck) กราม (jaw), ไหล่ทั้งสอง (shoulders), หลัง (back), หรือต้นแขน (arm).
นอกจากนั้น ท่าน...โดยเฉพาะสุภาพสตรี ท่านอาจมีความรู้สึกซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
อาการของหัวใจขาดเลือดเลย นั่นคือ อาการแสบยอดอก (heartburn)

When does angina pectoris occur?
อาการปวดเค้นหัวใจ หรืออาการเจ็บอก (angina) มักจะเกิดขึ้นเมื่อมันต้องการเลือด
มากกว่าเดิม ยกตัวอย่าง ในขณะที่มีการออกกำลังกายหรือในขณะที่มีอารมณ์

ในรายที่หลอดเลือดหัวใจตีบแคบอย่างรุนแรง   อาจมีเลือดไหลเวียนสู่หัวใจได้เพียง
พอในขณะที่ร่างกายต้องการออกซิเจนต่ำ  เช่นในขณะนั่งพักผ่อน
 แต่พอท่านออกแรงมากขึ้น เช่น เดินขึ้นเขา หรือเดินขึ้นบันได....หัวใจจะต้องทำงาน
มากขึ้น และจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนมากขึ้น....ซึ่งจะทำให้เกิดมีอาการขึ้น


<< BACK  : P. 1 Angina

NEXT >>  P. 3 : Symptoms of Stable Angina & Treatment

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น