วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

สารส่อมะเร็ง Alpha-Fetoprotein P. 1

March 26, 2014

ปกติแล้ว...
AFP หรือ  Alpha-Fetoprotein เป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบ
หลักของน้ำเลือดในทารกที่อยู่ในครรภ์ของมารดา โดยมีระดับความเข็ม
ข้นสูงสุดอยู่ที่  3 mg/mL ในระยะ 3 อาทิตย์หลังการตั้งครรภ์

หลังจากเด็กคลอด...
สารดังกล่าวจะหายไปกระแสโลหิตอย่างรวดเร็ว โดยมีระยะกึ่งอายุ (half-life)
เพียง  3.5 วัน   และสามารถตรวจได้ในกระแสเลือดของผู้ใหญ่มีค่า
ซึ่งมีค่าต่ำกว่า 20 ng/mL

อย่างที่กล่าว...
AFP เป็นโปรตีนที่พบในเลือดของทารก (fetal serum protein)
และมันถูกสังเคราะห์โดยตับ, และกระเพาะลำไส้
ซึ่งมีต้นกำเนิดแหล่งเดียวกันกับ albumin

ความสำคัญของ AFP...
AFP จะถูกนำไปใช้ในการวินิจฉัยมะเร็งของตับชนิด  hepatocellular CA
และอาจใช้ในการตรวจคัดกรองสำหรับตรวจสอบโรคมะเร็งในคนทีมีความเสี่ยง
ต่อการเกิดมะเรฌ็งดังกล่าว

การมีระดับของ AFP สูงมักจะตรวจพบได้ในบริเวณที่มีโรคมะเร็งตับสูง
เป็นประจำ เช่น ในอาฟริกา และในคนไข้ที่เชื้้อไวรัสตับ B (HbsAg positive)

์NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น