วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาที่เกิดกับต่อมไร้ท่อ: P 9: Thyroid Cancer

March20, 204

เราเคยกล่าวมาแล้วว่า...
ต่อมไทรอยด์ทำงานผิดปกติมักจะเกิดในสตรีได้มากกว่าบึรุษ
มะเร็งของต่อมไทรอยด์   ก็เป็นเช่นเดียวกัน มักเกิดในสตรีได้มากกว่า
เกิดนู้ชายเช่นกัน   ซึ่งส่วนมากแล้วเราจะพบว่า มะเร็งจะเป็นชนิดที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ  ส่วนน้อยจะเป็นชนิดที่มีการเจริญอย่างรวดเร็ว

มะเร็งของต่อมไทรอยด์ มี 4 ชนิดด้วยกัน:
Anaplastic,  follicular,  medullrary  และ  papilllary
มะเร็งทั้งสี่ชนิดจะมีลักษณะแต่กต่างกัน และโดยทั่วไป
จะพบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างกันอย่างม่าก

 Anaplatic cancer- เป็นมะเร็งชนิดที่เจริญเร็วที่สุดของกลุ่ม
มะเร็งต่อมไทรอยด์     ลักษณของแซลล์จะมี่รูปร่างที่ผิดปกติอย่างมาก
 แถมยังแพร่กระจายไปสู่ส่วนอื่น ของร่างกายได้อย่างรวดเร็ว

เราสามารถพบมะเร็งชนิดนี้ได้ประมาณ 2% ของมะเร็งต่อมไทรอยด์ 
จัดอยู่ในประเภทที่รักษาให้หายได้ยากที่สุด

 Follicular cancer- เป็นมะเร็ที่เกิดภายในเซลล์ของต่อมไทรอยด์
 ซึ่งจะทำหน้าทีผลิตฮอร์โมน    เป็นมะเร็งที่สามารถรักษาให้หายขาดได้
 รูปลักษณของเซลล์จะดูดี(well-differentited)  ซึ่งหมายความว่า
 เป็นมะเร็งที่เจริญได้ช้า แถมยังมีรูปร่างเหมือนเซลล์ปกติ

 Medullary cancer- เป็นมะเร็งที่น่ากลัว  เพราะยากต่อการควบคุมกว่า
สองชนิดแรก Ana[plastic & Medullary)

มะเร็งชนิดนี้จะสร้างฮอร์โมนชื่อ “calcitonin” ซึ่งเป็นสารที่ไม่มี “iodine”
เป็นมะเร็งที่พบได้ประมาณ 5 – 7 %
นอกจากนั้น ยังพบว่า มันสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้อีก
 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในพันธุกรรมชื่อ RET gene

 Papillary cancer- มะเร็งชนิดนี้จะเกิดภายในเซลล์ของต่อมไทรอยด์
 ซึ่งสร้างฮอร์โมน (Thyroid hormone) โดยมีส่วนสประกอบเป็น “idodine”

รูปของเซลล์ชนิดนื้ดูดี (Well diferentiated)
ซึ่งหมายความว่ามันเจริญเติบโตได้ช้า และมีเซลล์ที่มีรูปลักษณเหมือน
เซลล์ปกติด้วย

มะเร็งชนิดนี้สามารถรักษาได้ผลดีเป็นที่พอใจ  ทั้งๆ ที่เซลล์มะเร็งได้
แพร่กระจายไปยังส่วนอื่นของร่างกายแล้ว   เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยที่สุด
ของมะเร็งต่อมไทรอยด์  โดยพบได้ถึง 60 – 80 % ของมะเร็งต่อมไทรอยด์

<< BACK P. 8 : Sign and symptoms & treatment of hypothyroidism

NEXT  P. 10 : Thyroid Cancer - Diagnosis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น