วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประเด็นน่ารู้ในเรืองโรคเบาหวาน. P.8 : Understand Your Risk for Diabetes

March 3, 2014

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน...
จากสถิติของสหรัฐฯ   รายงานเอาไว้ว่า โรคเบาหวานเป็นสาเหตุของ
การเสียชีวิตในประชาชนของเขามากกว่า 230,000 รายต่อปี...
เป็นที่น่าตกใจที่พบว่า โรคดังกล่าวได้เกิดขึ้นพร้อมกับภาวะแทรกซ้อน
โดยที่เจ้าตัวไม่ทราบว่า   ตนเองเป็นโรคเบาหวาน
     
ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (non-modifiable risk factor
For type 2 diabetes)

มีปัจจัยเสี่ยงจำนวนไม่น้อย    ซึ่งเพิ่มอันตรายต่อการเกิด "ภาวะก่อนเป็นโรค
เบาหวาน (prediabetes)"  และเกิดเป็นโรค เบาหวานประเภทสองในที่สุด
ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว  เป็นเรื่องที่คนเราไม่สามารถควบคุมได้
เป็นต้นว่า:

o ประวัติครอบครัว (Family history)
ถ้าญาติของท่าน ซึ่งเป็นสายพันธ์เดียวกันเกิดเป็นโรคเบาหวาน
ท่านมีโอกาสที่จะเกิดเป็นเบาหวานได้สูง

o เชื้อชาติ หรือสายพันธ์ (Race or Ethinic background) 
ถ้าท่านเป็นชนชาติอาฟกัน, เอเชียน, ชาวเกาะ... ต่างมีแนวโน้มที่จะเกิด
เป็นโรคเบหวานกัน

o อายุ (Age)
อายุยิ่งแก่มากขึ้น   ท่านมีโอกาสที่จะเกิดเป็นโรคเบาหวาน...
โดยทั้วไป เบาหวานประเภทสอง  มักจะเกิดในวัยกลางคน (หลัง 45 ปี)
อย่างไรก็ตาม   ในปัจจุบันปรากฏว่า  มีเด็ก และวัยรุ่นเริ่มเป็นโรคเบาหวาน
ประเภทสอง (ชาวอเมรกัน) กันมากขึ้น

o ประวัติการเกิดเป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์
(History of gestational diabetes)
ถ้าท่านมีประวัติว่าเป็นเบาหวานในขณะตั้งครรภ์  หรือคลอดลุูกมีน้ำหนัก
มากกว่า 9 ปอนด์ ท่านมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคเบาหวาน

ปัจจัยเสี่ยง (ที่เปลี่ยนแปลงได้) ที่ทำให้เกิดโรคเบหาวาน
(Modifiable Risk Factors for Type 2 Diabetes)

มีปัจจัยเหลายอย่างที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้ โดยเราไม่สามารถ
ควบคุมมันได้  แต่ในขณะเดียวกัน  ยังปรากฏว่ามีปัจจัยอีกจำนวนหนึ่ง
ที่เราสามารถควบคุมได้  โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
ย่อมสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวาน   และสามารถทำให้
คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นด้วย

ปัจจัยที่คนเราสามารถควบคุมได้ ได้แก่:

• น้ำหนักเกิน / อ้วน (Overweight/obesity)
โรคเบาหวานจะพบในชายได้ประมาณ 50 % และพบในเพศหญิงประมาณ 70 %
ถ้าหากคนเรามีน้ำหนักตัวเกินปติ (optimal body weight) จะมีความเสี่ยงต่อ
การเกิ ดเบาหวานได้ถึง 20 %

หากคนเราสามารถลดน้ำหนักตัวลงได้ 5% ถึง 7% สามารถลดความเสี่ยง
ต่อการภาวะก่อนเป็นเบาหวานได้ครึ่งหนึ่ง  และหากท่านสามารถลดน้ำหนักลง
ได้มาก  ท่านยิ่งมีโอกาสลดความเสี่ยงต่อการเกิดเบาหวานได้มากขึ้นตามส่วน

• การไม่ออกกำลังกาย (Physical inactivity)
คนที่มีน้ำหนักเกิน หรืออ้วน...มักจะไม่ค่อยออกกำลังกาย
ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ “ก่อนเป็นโรคเบาหวาน” และ
โรคเบาหวานประเภทสองได้สูง

ท่านเพียงแต่ออกกำลังกาย (แอโรคบิค) ระดับพอประมาณ 150  นาที / หนึ่งอาทิตย์
หรือ ออกกำลังอย่างหนักเพียง 90 นาที ต่อหนึ่งอาทิตย์  นอกจากจะทำให้ท่าน
มีสุขภาพดีแล้ว ท่านยังสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
 และโรคหัวใจได้

• ความดันโลหิตสูง (High blood pressure)
มีรายงานว่า ความดันโลหิตสูงนอกจากจะทำลายระบบหัวใจ และ
เส้นเลือดแล้ว ยังมีส่วนสัมพันธ์กับการเกิดโรคเหบาหวานด้วย

• ระดับไขมันคลอเลสเตอรอลที่ผิดปกติ
(Abnormal cholesterol (lipid) levels)
เมื่อใดก็ตามที่ท่านมีไขมันดี HDL cholesterol ต่ำ, ไขมันเลว  LDL cholesterol สูง 
และมี triglycerides สูง จะเพิมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภทสอง
ไม่แต่เท่าน้น มันยังสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
และเส้นเลือดได้อีกด้วย

จะเห็นว่า การควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย    และการรักษาน้ำหนักตัวให้เป็นปกติ
สามารถช่วยทำให้ระดับไขมันอยู่ในระดับปกติได้...และ
บางครั้งอาจจำเป็นต้องใช้ยา (medications) ช่วย


<< BACK P. 7::Why are people with diabetes at increase risk for CVD ?

NEXT >> P.9  :Symptoms, Diagnosis & Monitoring of Diabetes

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น