วันจันทร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2557

ช่องประสาทไขส้นหลังตีบแคบ P 7- Lumar spinal stenosis: ์Nonsurgical Treatment

March 28, 2014

ในการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคช่องประสาทสันหลังระดับเอวตีบแคบ...  
จะเริ่มต้นด้วยวิธีการรักษาที่ไม่ต้องผ่าตัด  และหากไม่ตอบสนองด้วย
วิธีดังกล่าว  จะเปล่ียนเป็นการผ่าตัดในภายหลัง

การรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด (Nonsurgical Treatment)
การรักษาด้วยวิธีนี้ จะโฟกัสไปช่วยให้การทำงานของกระดูกสันหลังฟื้นตัว
สู่สภาพเดิม   พร้อมๆ กับช่วยทำให้บรรเทาจากอาการปวด
การรักษาด้วยวิธีดังกล่าว   แม้ว่าไม่สามารถทำให้ช่องกระดูกที่ตีบแคบหาย
แต่มีคนไข้จำนวนไม่น้อยที่ได้รับการรักษา  พอใจกับผลของการรักษา

การภาพบำบัด (Physical therapy)
การบริหารร่างกายด้วยการเหยียดยืดกระดูกบั้นเอว (stretching exercise), 
นวด ,  และบริหารกล้ามเนื้อท้อง และกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรง
สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดได้

ดึงกระดูกสันหลังระดับเอว (Lumbar traction)
การดึงกระดูกสันหลังอาจให้ประโยชนืในบางคน
 และผลจากการศึกษาพบว่า ไม่มีหลักฐานที่สนับสนุนผลการรักษาวิธีการ
ดังกล่าว

การใช้ยาลดการอักเสบ (Anti-inflammatory medications)
เนื่องจากอาการปวดที่เกิดจากช่องประสาทของกระดูกสันหลังแคบ
เกิดจากรากประสาทถูกกดนั้น  การใฃ้ยาลดการอักเสบ  สามารถลด
อาการบวมที่อยู่รอบ ๆ เส้นประสาท  อาจลดอาการปวดลงได้

ยาที่ใช้ คือ Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
จะถูกใช้ลดอาการปวดในระยะแรก ๆ เมื่อมีการใช้ยาติดต่อกันเป็น
เวลานาน 5 – 10 วัน จะมีผลลดการลดการอักเสบด้วย

คนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับยากลุ่ม NSAIDs เช่น aspirin และ ibrufen
ในการใช้ยาในกลุ่มนี้ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง   เพราะหากใช้ในขนาด
ที่มากไปสามารถทำให้เกิดกระเพาะอักเสบ (gastritis) และ
กระเพาะเป็นแผล (stomach ulcers) ได้

การใช้ยา สะเตียรอยด์ (Steroid injections)
ยาที่ถูกนำมาใช้ คือ cortisone  ถือเป็นยาที่สามารถต้านการอักเสบ 
(anti-inflammatory drug) ซึ่งแพทย์จะฉีดสารดังกล่าวเข้าไปในบริเวณ
รอบ ๆ รากประสาท  หรือฉีดเข้าช่องกระดูกสันหลัง (epidural space)....
สามารถลดการอักเสบ และลดอาการปวดลงได้

นอกจากนั้น ยากลุ่มนี้สามารถลดอาการชาลงได้  แต่ไม่สามารถลดอาการ
อ่อนแรงของขาได้เลย   ในการฉีด steroids เข้าสันหลัง 
 ไม่ควรฉีดมากกว่า 3 ครั้ง /ปี

การฝังเข็ม (Acupuncture)
การฝังเข็มสามารถรักษาคนไข้บางคนที่เป็นช่องกระดูกสันหลังตีบแคบ
ให้หายจากอาการปวดได้   แม้ว่า การฝังเข็มจะปลอดภัย 
 แต่ผลดีระยะยาวไม่ได้รับการยืนยันทางวิทยาศาตร์

Chiropractic manipulation.
การจัดกระดูกสันหลัง  "ไคโีรแพีกติค"   เป็นวิธีที่ปลอดภัย และสามารถลด
อาการปวดจากช่องกระดุกสันหลังตีบแคบลงได้
แต่ต้องระวังในกรณีของคนที่เป็นโรคกระดูกพรุน  หรือรายที่หมอนกระดูกแตก
และเคลื่อนออกจากที (ruptured disc)

การจัดกระดูกสันหลัง  สามารถทำให้อาการเลวลงได้ หรือสามารถทำให้เกิด
บาดเจ็บขึ้นได้

<< BACK      NEXT >>   P. 8 : Lumbar spinal stenosis : Surgical Treatment

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น