วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัญหาที่เกิดกับต่อมไร้ท่อ: P. 6 : Hyperthyroidism Treatment

March 21, 2014

ในการรักษาคนที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน  ย่อมขึ้นกับสาเหตุของ
โรค  รวมถึงความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้น
การรักษประกอบด้วย:

Antithyroid Medications:
ยาต้านการทำงานต่อมไทรอยด์   จะถูกสั่งให้แก่คนไข้เพื่อยับยั้งการสร้าง
และปล่อยไทรอยด์ฮอร์โมนออกสู่กระแสเลือด  ซึ่งกระทำได้โดยการ
ใช้สาร “ไอโอดิน” ที่ถูกใช้โดยต่อมไทรอยด์  แต่จาการใช้สารดังกล่าว
อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงได้  เช่น  ผื่นบนผิวหนัง, ปวดตามข้อต่างๆ,
เป็นไข้,  เม็ดเลือดขาวลดต่ำ   และเกิดตัวเหลืองตาเหลือง

Radioactive Iodine:
เป็นการรักษาโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษชนิดที่เกิดจากโรค Graves’s Disease
โดยการกินยาเม็ด “ไอโอดิน” ซึ่งเป็นสารที่ถูกเซลล์ของต่อมไทรอยด์จับ
เอาไว้  และสารไอโอดินดังกล่าวจะออกฤทธิ์ด้วยการทำลายเซลล์ของต่อม
ไทรอยด์   เป็นผลทำให้ต่อมหดตัวเล็กลง พร้อมๆ กับทำให้ระดับของไทรอย์
ฮอร์โมนลดสู่ระดับปกติ

หลังการรักษาด้วย radioactive iodine...
จะทำให้ต่อมไทรอยด์ถูกทำลายอย่างถาวร  ไม่สามารถสร้างระดับไทรอยด์
ฮอร์โมนได้อีก   เกิดภาวะ hypothyroidism (ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย)
 ซึ่งจำเป็นต้องได้รับสารที่เป็นไทรอยด์ฮอร์โมนไปตลอดชีวิต

ข้อระมัดระวัง...
ห้ามใช้ radioactive idodine ในคนตั้งท้อง และสตรีที่กลังให้นมบุตร

Surgery:
ในรายที่มีความรุนแรง...
การรักษากระทำได้โดยการผ่าตัด (thyroidectomy) และหลังการผ่าตัด
คนไข้จะต้องได้รับไทรอยด์ฮอร์โมนไปตลอดชีวิตเช่นกัน

คนที่สมควรได้รับการผ่าตัด อาจเป็นคนต้ั้งท้อง  ซึ่งไม่สามารถทนต่อการ
ใช้ยาต้านต่อมไทรอยด์   และใช้ในคนที่ไม่ค้องการรับสารกัมมันตภาพรังษี
และในคนไข้ที่มีอายุน้อย (เด็ก)  และในคนที่มีก้อนที่คอขนาดโต

ยารักษาอย่างอื่น ๆ...
ในบางครั้ง   แพทย์อาจสั่งยาประเภท beta adrenergic blocking agents
ซึ่งออกฤทธ์ยับยั้งฤทธ์ของไทรอย์ด์ฮอร์โมน ไม่ให้กระทำต่อหัวใจ และ
และใช้ร่วมกับยาชนิดอื่นๆ เพื่อรักษาต่อมไทรอย์ด์อักเสบ


<< BACK : P. 5: Hyperthyroidism diagnosis
>> NEXT  P. 7: Hypothyroidism

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น