วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประเด็นน่ารู้ในเรืองโรคเบาหวาน. P.11: Prevention & Treatment of Diabetes

March 4, 2014

ในกรณีสมาชิคในครอบครัวของท่านเป็นโรคเบาหวาน
หรือ มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาวหาน  หรือได้รับการวินิจฉัยว่า
ท่านอยู่ในภาวะ “ก่อนเป็นเบาหวาน” และถ้าท่านได้รับการวินิจฉัยว่า
ท่านเป็นโรคเบาหวาน  ท่านสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงของโรคได้


มีการศึกษาจำนวนไม่น้อย  แสดงให้เห็นว่า  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น
การลดน้ำหนัก, รับประทานอาหารทีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย, และ
การออกกำลังกายเพิ่มขึ้น  สามารถชะลอไม่ให้โรคเบาหวานประเภทสอง
เลวลงได้  และสามารถควบคุมเบาหวานประเภทหนึ่งได้

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสามารถช่วยลดปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ได้อีกด้วย
เช่น ลดความดันเลือดสูง, ลดระดับไขมันคลอเลสเตอรอล
ซึ่งมีผลกระทบกับคนที่เป็นโรคเบาหวานได้อย่างมากมาย

มีหลายกรณีที่พบว่า...
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  เมื่อใช้ร่วมกับการรักษาด้วยยา  สามารถควบคุม
ระดับน้ำตาลในกระแสเลือด,  ความดันเลือด  และระดับไขมันคลอเลสเตอรอล 
รวมไปถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจ (heart attack) และสมอง
ถูกทำลาย (stroke)   ซึ่งทำให้ชีวิตของคนเป็นโรคเบาหวาน
มีคุณภาพดีขึ้น

และด้วยการร่วมมือกับแพทย์ผู้ทำการรักษา...
ท่านสามารถวางเป้าหมายการรักษาสำหรับตัวท่านเอง  ทำการตรวจเช็คดู
ผลของการรักษาความดันเลือด,  และคลอเลสเตรอลให้อยู่ในระดับที่ต้องการ
ตลอดรวมถึงการควบคุมโรคเบาหวาน  ย่อมทำให้สามารถป้องกันไม่ให้
เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานได้


<< BACK: P. 10 : Who should be tested for prediabetic and diabetes ?

NEXT  >>  P.12  : Diabetes Medications

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น