วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อย่าปล่อยให้อาการปวดหลังของท่านกลายเป็นโรคเรื้อรังละ ! Advice to Keep Back Pain from Becoming Chronic

July 13,2014

โรคปวดเรื้อรัง...จัดเป็นปัญหาของสังคม
ซึ่งทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์ เพื่อเป็นการรักษาโรคที่ทำให้เกิดอาการ
ดังกล่าวได้มากกว่าโรคอื่น ๆ 

 มีคำถามว่า...”มีทางใดที่เราสามารถป้องกันไม่ให้อาการปวดหลัง  กลาย
เป็นโรคเรื้อรังได้บ้าง ?"

จากวารสารชื่อ Disability and Rehabilitation ได้เสนอบทความเรื่อง
Cognitive Behavioral Therapy (CBT) combined with Physical
Therapy สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าวได้

CBT หมายความถึงกระบวนการรักษา อันประกอบด้วยการฝึกความ
รู้สึกนึกคิด รวมถึงพฤติกรรมแสดงออก ซึ่งเปลี่ยนจากลบ (negiative)
ให้เป็นบวก (positive) แทน...หากจะเปรียบเทียบก็เหมือนการสอนให้
ตัวเรา นึกคิดแต่เรื่องดีๆ กระทำ หรือพูดจาแต่สิ่งสร้างสรรค์เท่านั้น

ผลจากการศึกษาเกี่ยวกับคนที่เป็นโรคปวดหลัง ซึ่งลงตีพิมพ์ในระหว่าง
ปี 1992 – 2011 โดยมีคนที่เข้าร่วมโครงการณ์ มีอาการปวดหลังที่ไม่
ทราบสาเหตุ และมีอาการน้อยกว่า 12 อาทิตย์

ผลจากการศึกษาพบว่า...
การรักษาด้วยกรรมวิธี CBT ในคนเหล่านั้น ร่วมกับการออกกำลังกาย
เพื่อทำให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่ดีอย่างช้าๆ   โดยกระทำอย่างต่อเนื่อง 
 สามารถช่วยพวกเขาบรรเทาจากอาการปวดหลัง  และไม่เกิดเป็น
โรคปวดหลังเรื้อรังได้

ในระหว่างการออกกำลังกาย...
การบริหารร่างกายสามารถทำให้เขามีความเจ็บปวดได้ก็จริง  แต่ไม่ได้
ทำให้เกิดอันตรายต่อเขา  และเขายังได้รับการรฝึก-เรียนรู้ความคิดแง่
ลบที่เกิดขึ้นกับอาการปวดหลัง และให้เปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดด้านลบ
ให้เป็นด้านบวกแทน

ความกลัว ความวิตกกังวล และความซึมเศร้า และความคิดในด้านลบทั้ง
หลาย สามารถทำให้อาการปวดหลังเพิ่มมากขึ้น และจากกรรมวิธีรักษา
CBT  (นึกคิด และกระทำในด้านบวก)  ร่วมกับการบริหารรางกาย 
สามารถทำให้เขาบรรเทาจากอาการปวดหลัง  และทำให้เขาไม่เป็นโรค
ปวดหลังเรื้อรังได้

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น