วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อันตรายจากยาลดความดัน P 17: Most Dangerous High Blood Pressure meds : Diuretics

June 11, 2014

บทบาทของ diuretics คือ การลดความดันโลหิต  โดยการขับเอาเกลือ
(sodium) และน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย   ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เราจะใช้
ยากลุ่มนี้ร่วมกับยาลดความดันจากกลุ่มอื่นๆ  เพื่อทำให้ได้ระดับความ
ดันลดลงสู้เปาหมายตามต้องการ (AHA)

สำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวาน...
Diuretics ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ในการลดระดับความดันโลหิต 
เพราะยากลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะทำให้ระดับของน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม    การใช้ยาตัวนี้จะปลอดภัยกับคนไข้  ตราบใดที่มีการระมีัด
ระวังผลอันไม่พึงประสงค์ดังกล่าว   โดยแพทย์สามารถแก้ไขได้ด้วย
การปรับเปลี่ยนขนาดของ insulin หรือ ปรับเปลียนเรื่องอาหารเพื่อชดเฉย
ผลเสียที่เกิดจากการใช้ยา diuretics

นอกเหนือจากนี้แล้ว ยา diuretics ยังทำให้ร่างกายสูญเสีย potassium ได้ 
ทำให้เกิดภาวะ  hypokalemia หรือระดับโปแตสเซี่ยมในกระแสเลือดลดต่ำได้

ภาวะ  hypokalemia สามารถทำให้เกิดอาการเหนื่อยเพลีย,  กล้ามเนื้อปั้น...
เป็นตะคริว และการเต้นของหัวใจผิดปกติ   ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการรับ
ประทานอาหารที่มีโปแตสเซี่ยม   หรือให้สารโปแตสเซี่ยม อาจช่วยหลีกเลี่ยง
ไม่ให้เกิดปัญหาตามที่กล่าวได้

<< BACK   NEXT >> P 18 : Most Dangerous High Blood Pressure meds : Beta Blockers

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น