วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

มาทำความเข้าใจกับ Anticholinergics P 4: Who Should Not Take Anticholinergics?

June 16, 2014

Anticholinergic จะไม่ค่อยถูกนำไปใช้ในคนสูงอายุ  เพราะคนสูงอายุจะมีความ
ไวต่อ่กลุ่มดังกล่าวได้มากกว่าคนหนุ่มสาว  เมื่อใช้ยากลุ่มนี้  จะทำให้เกิด
มีอาการสับสน (confusion), สูญเสียความจำ (memrory loss), อาการ
ทางจิตเลวลง  รวมถึงอาการทางความรู้สึกนึกคิดอย่างอื่น ๆ

Anticholinergics  ไม่ควรใชในคนที่เป็นโรคต่อไปนี้:

 myasthenia gravis
 hyperthyroidism
 glaucoma
 enlarged prostate
 hypertension (high blood pressure)
 blockage of the urinary tract
 increased heart rate (tachycardia)
 heart failure
 severe dry mouth
 hiatal hernia
 severe constipation
 liver disease
 Down’s syndrome (Mayo Clinic)

นอกจากนั้น ยาเหล่านี้ไม่ควรใช้ในคนที่แพ้ยา anticholinergic agents
หากท่านแพ้ยาเหล่านี้ ท่านควรบอกให้แพทย์ของท่านได้ทราบด้วย

ยาเหล่านี้อาจทำให้เหงือออกน้อยลง และทำให้อุณหภูมิของกายของ
ท่านเพิ่มขึ้น ซึ่งท่านจำเป็นต้องระมัดระวังให้มาก เพราะการไม่มีเหงือ
ออก หรือออกน้อย สามารถทำให้เกิดภาวะ heat stroke ได้

<< BACK    NEXT   >>. P 5: What are the Side Effects of Anticholinergics?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น