วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คิดดีคิดชอบ..สิ่งดีสิ่งชอบจะปรากฏจริงหรือ ?


July 6, 2014

ท่านมีความเชื่อกับประโยคต่อไปนี้หรือไม่ ?
“คิดดีคิดชอบ สิ่งดีๆ จะปรากฏ...”

มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่มีสุขภาพแข็งแรง  มีความสุข  และเต็มไปด้วย
อารมณ์ที่ผ่อนคลาย ปรากฏว่าเขาเหล่าานั้นไม่ค่อยจะเป็นหวัดเลย...
ในขณะที่กลุ่มบุคนที่มีความเครียด มีความโมโหโกทา  เห็นคนรอบข้าง
เป็นศัตรู  หรือมีอาการซึมเศร้า ต่างมีโอกาสเป็นหวัดบ่อย

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ?

นาย Sheldon Cohen, Ph.D จาก Carnegie Mellon University and
Colleagues...ไดทำการศึกษากลุ่มบุคคลที่ดำเนินชีวิตด้วยอารมณ์ด้าน
บวก (positve emotional style) ปรากฏว่ารอดพ้นจากการอักเสบ
เมื่อนำไปเปรียบกับกลุ่มบุคลที่มีชีวิต ซึ่งเต็มไปด้วยอารมณืความคิด
ด้านลบ (negativ emotional style)

ทีมงานของนาน Cohen’s ได่ทำการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครจำนวน
334 ราย   ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี่สุขภาพดี โดยทำการตรวจสอบในตอนเย็น
อาทิตย์ละสามครั้ง เพื่อทำการประเมินสภาพของจิตใจ พวกเขาได้
อธิบายว่า เขารู้สึกอย่างไรในวันที่เขามีความรู้สึกกระฉับกระเฉง,  รู้สึกดี
มีความสุข  และสงบผ่อนคลาย

นอกจากนั้นพวกเขายังมีถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกในด้านลบ 
เป็นต้นว่า  มีความวิตกังวล, ซึมเศร้า และอารมณ์มุ่งร้าย

ผลจากการศึกษา ซึ่งตรงกับผลของการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์รายอื่นๆ 
ปรากฏว่า คนที่มีอารมณ์ความรู้สึกในด้านลบ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ได้สูงกว่าคนที่มีอารมณ์ความรู้สึกในด้านบวก

ภายหลังการประเมินด้วยการสัมภาษณ์...
แต่ละคนถูกพ่นจมูกด้วยเชื้อไข้หวัด – rhinovirus

หลังจากการเฝ้าสังเกตุดูอาการเป็นเวลา 5 วัน ปรากฏว่า กลุ่มคนที่มี
อารมณ์ด้านบวก (positive emotional style) มีความต้านทานต่อการ
เกิดโรคหวัด (common cold)

ไม่เพียงเท่านั้น...การมีอารมณ์ความคิดด้านบวก ไม่มีผลกระทบต่อจำ
นวนครั้งของการเกิดอักเสบ แต่หากมันเกิดขึ้น อาการที่เกิดจะน้อยมาก
ซึ่งบ่งบอกให้ทราบว่า สารเคมีภายในร่างกายที่เกิดจากการอักเสบ 
มีความสัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึกด้านบวก

จากผลการศึกษาที่นำเสนอ...
ยืนยันว่า คิดดี คิดชอบ สิ่งดี สิ่งชอบย่อมปรากฏอย่างแน่นอน
ดังนั้น มันย่อมขึ้นกับตัวของเราเป็นสำคัญ ว่าต้องการแบบใด...
“ตัวใคร...ตัวมัน...ใครทำ...ใครได้”


www.sciencedaily.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น