วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อเธอเป็นโรคกระดูกสันหลังคด (scoliosis) : Could It Be the Cause of Back pain ?


July 18,2014

ท่านอาจเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่มีอาการปวดหลัง...
และสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการดังกล่าว  มักจะเป็น กล้ามเนื้อหลังได้รับบาดเจ็บ
ถูกทำให้เปลี่ยนรูปร่าง (strains) , ฉีกขาด (sprains) หรือเกิดปั้น-หดเกร็ง (spasms) 
แต่มีสเหตหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการปวดหลังในคนวัยผู้ใหญ่ได้  นั้นคือ กรดูกสันหลัง
คด (scoliosis) ซึ่งเป็นลักษณะโค้งเว้าทางด้านช้าง (side-to-side curvature)

กระดูกสันหลังคด (scoliosis)...
เราเค คิดว่า กระดูกสันหลังคดเป็นความผิดปกติ (โรค) ที่พบได้เฉพาะในเด็ก  แต่
จากการสำรวจคนอะมริกันพบว่า  คนอายุมากกว่า 50 เป็นโรคกระดูกคดในระดับหนึ่ง 
โด พบว่า  คนที่มีอายุมากกว่า 60 พบได้ประมาณ 15 %   ซึ่งก่อให้เกิดอาการปวด
หลังระดับล่าง   และดูเหมือนว่า จำนวนผู้ใหญ่ที่เป็นกระดูกสันหลังคดมีแนว
โน้มที่จะลอดพ้นสายตาไปได้บ่อย ๆ

ยกตัวอย่าง ผลจากการศึกษาในผู้ใหญ่จำนวน 1,300 ราย ผู้ซึ่งมีอาการปวดหลัง 
ได้รับการตรวจด้วย Magnetic resonacne imaging(MRI) จาก Johns Hopkins พบว่า 
 คนที่มีกระดูกสันหง 46 – 60 พบว่า  เขาเป็นโรคกระดูกสันหลังคดระดับล่างได้ 13 % 

ส่วนให่  เราจะไม่สามารถพบแต่ในกรณีที่สันหลังคด.(undetected scoliosis) โด เฉพาะ
รา ที.คดไม่มาก (11 – 20 degrees) มีถึง 67 %   และใรรายที่กระดูกสันหลังคดพอ
ประมาณ  โด คดมากกว่า 20 องศา ปรากฏว่าลอดสายตาไปได้ถึง 10 %...

กระดูกสันหลังคดทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ จะพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ประมาณ 1.5 เท่า

สาเหตุของกระดูกสันหลังคดในผู้ใหญ่:
ในคนวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า 40 เป็นโรคกระดูกสันหลังคด  มักมีต้นเหตุมาจากความ
เสื่อมจากอายุที่เพิมมากขึ้น เช่น กระดูกพรุน (osteoporois), กระดูกสันหลังยุบ
 (compression fractures),  โรคหมอนกระดูกเสื่อม (degenerative disc disease) 
และช่องกระดูกสันหลังแคบ (spinal stenosis)

โรคต่างๆ ที่กล่าวมา สามารถทำให้กระดูกสันหลังสูญเสียความแข็งแรงไป  และเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการทำให้กระดูกสันหลังมีความโค้งเว้าเพิมมากขึ้น

นอกจากนั้น กระดูกสันหลังคดอาจไม่ทราบสาเหตุ เราเรียกว่า...Idiopathic scoliosis 
โดยส่วนใหญ่จะเกิดในเด็ก   และความผิดปกติ (ความคด) จะเพิ่มมากขึ้น 
ซึงมากพอที่จะก่อให้เกิดอาการปวดหลังได้


www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น