วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อาการ และอาการแสดงของโรคปวดหลัง P2 : Signs & Symptoms of Back Pain

July 13, 2014

Continued

ในการรักษาอาการปวดหลังให้ได้รับผลดี เราจำเป็นต้องทราบสาเหตุที่
ทำให้เกิดอาการดังกล่าว   ซึ่งมีเบาะแสบางอย่าง  เพื่อให้เราต้องตรวจสอบ 
และค้นหากันต่อไป:

ตำแหน่งของอาการปวด ?
(Where is the pain located ?)
อาการปวดที่เกิดขึ้น อยู่ที่บริเวณหลังส่วนล่าง หรืออาการปวดร้าวไปยังสะโพก
หรือร้าวไปยังขา ? เป็นอาการปวดที่บอกให้ทราบถึงภาวะเส้นประสาทอักเสบ

ความรุนแรงของอาการปวด ?
(How severe is the pain ?)
ยกตัวอย่าง มันเป็นอาการที่ปวดอย่างรุนแรง โดยทำให้คนไข้เคลื่อนไหวด้วย
ลำบากเพราะเจ็บปวด  หรือทำให้คนไข้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เลย

คำถามที่ท่านจะต้องตอบ คือ ท่านสามารถทำงานได้ตามปกติหรือไม่ ?
เมื่อท่านมีอาการปวดหลัง...ท่านออกกำลังได้ในระดับใด โดยเฉพาะการ
ก้ม-เงย และการบิดลำตัว   เช่น  การทำสวน หรือการเล่นกอล์ฟ์
(คำอธิบายของท่าน สามารถช่วยให้แพทย์ทราบสาเหตุของโรคได้)

อาการเจ็บปวดเกิดขึ้นเมื่อใด ?
( When did the pain begin ?)
ถ้าอาการปวดสัมพันธ์กับบาดเจ็บที่ได้รับ  หรือเกิดภายหลังอุบัติเหตุ
เราสามารถแยกจากโรคช่องกระดูกสันหลังตีบ แคบ (spinal stenosis) ได้
ได้ เพราะมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป

มีพฤติกรรมบางอย่าง  ทำให้อาการปวดหลังดีขึ้น หรือเลวลง ?
(What makes your back feel better or worse?)
ยกตัวอย่าง  เวลาที่ท่านนอนพักผ่อน อาการปวดหลังดีขึ้นหรือไม่ ?
เวลาโน้มตัวผูกรองเท้า มันทำให้อาการปวดหลังเลวลงหรือไม่ ?
(ลักษณะอาการปวดดังกล่าว อาจมีต้นเหตุจากหมอนกระดูกแตก (herniated disk)
ซึ่งอากจกดเส้นประสาทได้)

ท่านเคยปวดหลังมาก่อนหรือไม่ ?
(Have you had a prior episode of back pain?)
ถ้าท่านเคยปวดหลังมาก่อน คำถามที่ท่านต้องตอบ คือการรักษาที่ท่าน
ได้รับ...รักษาอย่างไร ? และผลเป็นอย่างไร?
(อาการปวดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน   อาจเป็นโรคเดิมที่เกิดซ้ำขึ้นอีก)

ท่านมีโรคประจำตัวอย่าอื่นหรือไม่ ?
(Do you have any other health problems?)
ยกตัวอย่าง ในกรณีที่มีน้ำหนักลด เบื่ออาหาร อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่า 
 เขาเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งแพร่กระจายไปยังกระดูกสันหลังเป็นต้นเหตุให้กิดอาการ
ปวดหลังได้

นอกจากนั้น การเป็นโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกิน (hyperthyroidism)  หรือโรค
กระดูกพรุน (osteoporosis) สามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้

ท่านกินยาอะไร ?
(What medications do you take?)
มียาบางอย่างสามารถทำให้มวลของกระดุกสันหลังลดลง เช่น  สะเตียรอยดื์
(corticosteroids) และยารักษาอาการชักกระตุก (anticonvulsants)

ท่านดำเนินชีวิตอย่างไร ?
(What do you do for a living)
วิถีการดำเนินชีวิต และรูปแบบของการออกกำลังกายของท่าน อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดบาดเจ็บแก่กล้ามเนื้อได้   ซึ่งมักจะพบได้ในรายที่ม่ีการออกแรงบางอย่าง
เป็นการเฉพาะได้

จากข้อมูลที่กล่าวมา ทานสามารถบอกได้ว่า  สาเหตุของอาการปวดหลังของท่าน
คือะไร...

<< BACK

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น