วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Vestibular Migraine P1: More Than Just a Headache

July 23, 2014

Vestibular migraine เป็นสาเหตุอันที่สอง ที่ทำให้เกิดอาการวิงเวียน
ชนิดมีความรู้สึกเหมือนสิ่งแวดล้อมหมุน (vertigo) แต่มีบางครั้งทำให้เรา
ไม่สามารถวินิจฉัยมันได้   ที่เป็นเช่นนี้ เป็นเพราะการเกิด   vertigo เพียงอย่าง
เดียว  ไม่ปรากฏว่ามีอาการปวดศีรษะเลย   
โดยเราจะพบได้ประมาณครึ่งหนึ่งของคนไข้ทั้งหมด

ตามเป็นจริง มีคนไข้จำนวนไม่นอยได้รับการวินิจฉัยว่า เป็น vestibular migraine 
แต่ได้รับการปฏิเสธว่าไม่ใช้   เพราะเขาไม่เคยปวดศีรษะแบบเต้นตุ่บ ๆ 
ซึ่งมักจะเกิดในคนที่เป็น migraine ทั่วไป

Vestibular migraines เป็นโรคของระบบการทรงตัว (vestibular system).... 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหูช้นใน และสมอง   โดยมีบทบาทในการความคุมการเคลื่อน
ไหว และการทรงตัว

คนที่เป็นโรค vestibular migraine จะมีความทรมานจากความรู้สึกว่าม่ีสิ่งแวดล้อม
รอบตัวหมุน (vertigo) หรือรู้สึกวิงเวียน (dizziness)   ซึ่งอาจมีอาการอย่างอื่นเกิดร่วม
เป็นต้นว่า มีความไวต่อการเคลื่อนไหว,  มีความไวต่อเสียง และแสง;  
มีอาการคล่นไส้ – อาเจียน;  มีเสียงดังในหู;  มีการสูญเสียการได้ยินเสียงเป็นพักๆ;  
มีภาพเตือนล่วงหน้า  (visual aura)--- ตลอดรวมไปถึงมีอาการปวดศีรษะ
 ซึงเป็นลักษณะเฉพาะของโรค

Next >>  continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น