วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่าน...ปวดหลัง (Low back pain) P2: Should You Have an Imaging Test for Your Low Back Pain? continued


July 12,2014

สำหรับท่านที่เป็นโรคปวดหลัง...
ความจริงมีว่า คนส่วนใหญ่ที่มีอาการปวดหลัง (low back pain) 
อาการปวดที่เกิดขึ้น  มันมักจะหายไปเองภายใน 4 อาทิตย์
ประมาณ 85 % ของคนมีอาการปวดหลังไม่ปรากฏว่า มีความสัมพันธ์กับ
โรคใด ๆ  และไม่พบว่ามีความผิดปกติในรูปร่างของกระดูกสันหลัง

เมื่อเป็นเช่นนี้...คำถามมีว่า อะไรละที่ทำให้เกิดอาการปวดหลัง ?
อาการปวดหลัง (Low back pain) สามารถเกิดได้จากสาเหตุหลายอย่าง
เช่น:

 ความเสื่อมของหมอนกระดูกสันหลัง (degenerative disk disease)
 ข้ออักเสบ (Arthritis)
 หมอนกระดูกสันหลังแตก-ปูด (Herniated disc)
 ปัญหาอันเกิดจากกล้ามเนื้อหลัง หรือพังผืดต่างๆ และ
 ปัญหาทางจิตประสาท เช่น อาการซึมเศร้า (depresioon), ความเครียด
    และความวิตกกังวล (Anxiety & stress)

ในการตรวจกระดูกสันหลังด้วยภาพ (imaging studies) สามารถก่อให้เกิดผลเสีย
 (อันตราย)  และส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ประโยชน์จากการตรวจดังกล่าว

ผลจากการศึกษาของ The American Board of Internal Medicine Foundation
พบว่า:

 การตรวจด้วยเอกซเรย์ และ  CT scans ทำใหคนไข้ได้สัมผัสกับรังสีเอกซเรย์   
และมีโอกาสเกิดมะเร็งได้  และจากผลของการประเมินประชาชนในอเมริกันใน
ปี 2007 มีคนจำนวน 2.2 ล้านคนที่ได้รับการตรวจ CT scans... 
ได้ก่อให้คนเป็นมะเร็งถึง 1,200 ราย

 แม้ว่าการตรวจด้วย MRIs จะไม่มีรังสีก็ตาม แต่จากการตรวจดังกล่าว มักจะตาม
ด้วยการตรวจที่ไม่จำเป็นหลายอย่าง  ซึ่งมักจะมีราคาแพง และผลที่ได้มักไม่คุ้ม
ค่ากับเงินที่ต้องเสียไป   

อย่างไรก็ตาม...
ถ้าอาการปวดหลัง (low back pain) ของท่านเป็นนานกว่าหนึ่งเดือนหลังจากได้
ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์   กรณีเช่นนี้ การตรวจด้วย MRI อาจจำเป็น

ถ้าอาการปวดหลังของท่านมีอาการอย่างอื่นด้วย เช่น เป็นไข้ (fever), กล้ามเนื้อ
เกิดอ่อนแรง (muscle weakness), น้ำหนักลดโดยไม่ทราบเหตุ (unexplained weight loss), 
มาสามารถควบคุมการขับถ่าย(loss of bladder and bowel control) 
หรืออาการที่น่าสงสัยอื่นๆ   ท่านต้องไปพบแพทย์ทันที!


<< BACK

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น