วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เอาชนะโรคปวดหลังเรื้อรัง...ต้องอาศัยกรรมวิธีหลายอย่าง : A Multidisciplinary Approach to Combating Low Back Pain

July 13, 2014

สำหรับท่านที่มีอาการปวดหลังเรื้อรัง...
มีรายงานชิ้นหนึ่ง (Rheumatology Volume 18, Page 76)...
กล่าวถึงการใช้โปรแกรมหลายอย่าง อาจช่วยบรรเทาอาการปวดหลัง
ของท่านได้

จากการศึกษาชิ้นดังกล่าว  นักวิจัยได้ทำการศึกษาในคนป่วยจำนวน
395 ราย ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างมาเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน
โดยทำให้พวกเขาต้องหยุดงานนาน 6 อาทิตย์เป็นอย่างน้อย และทุก
รายได้รับการรักษาตามแบบแผนเดิม...ปรากฏว่าได้ผลไม่เป็นที่พอใจ
และในคนจำนวนนี้ ได้เข้าร่วมโครการณารักษาผสมผสานหลายอย่าง
ร่วมกันเป็นเวลา 8 ชั่วโมงต่อครั้ง อาทิตย์ละ 5 วัน เป็นเวลา 3 อาทิตย์

ในการรักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง (Low back pain) ประกอบด้วยการออก
กำลังกาย (physical exercise) ,ทำการศึกษารูปแบบของที่ทำงาน  และอุปกรณ์
ในที่ทำงานให้เหมาะสม สดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
 (ergonomic education), 
จิตบำบัด (psychotherapy), ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม   หรือ พฤติกรรมบำบัด
 (behavioral therapy) ร่วมกับการให้ความารู้แก่คนไข้

ยกตัวอย่าง:
แพทย์จะช่วยให้คนไข้ลดความกลัวอันเกิดจากความเจ็บปวด  ซึ่งเกิดขึ้น
ในระหว่างการรักษา...และมีการอธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดระหว่าง 
ความเจ็บปวด กับวิถีชีวิที่เลื่อกได้ รวมถึงความเครียดที่เกิดขึ้น

ผลของการรักษา...
ปรากฏว่า คนไข้ที่เข้าร่วมโครงการณ์ส่วนใหญ่จะมีสุขภาพกายที่ดีขึ้น
สามารถจัดการกับปัญหาด้านสังคมได้ดี ทำให้ระยะการปวดหลังสั้นลง

โดยสรุป
โรคปวดหลังเรื้อรังมีต้นเหตุหล่ายอย่าง และมีปัจจัยหลายประการที่ทำให้
อาการดังกล่าวเลวลง และเป็นนานขึ้น  ซึ่งอาจจำเป็นต้องได้รับการรักษา
ด้วยวิธีการหลายอย่างผสมผสานกัน โดยแพทย์จะเป็นผู้แนะนำให้แก่ท่าน
เองว่า ท่านควรได้รับการรักษาอย่างใดบ้าง

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น