วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โรคข้อเข่าเสื่อม : Anti-TNF Medications and Skin Cancer


June 30, 2014

สำหรับท่านที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม...
มีวิธีการรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดหลายอย่าง ได้ถูกนำมาใช้บรรเทา
อาการปวดอันเกิดจากข้อเข่าเสื่อม (knee osteoarthritis) โดยมีคำถามว่า
“การรักษเหล่านั้นมันช่วยได้จริงหรือ ?”

The American Academy of OrthopeicSurgeon (AAOS) ได้แก้ไข
คำแนะนำเก่า (2009 guidelines) โดยมีการเปลี่ยนแปลงการรักษาสอง
ประการที่อาจมีผลกระทบต่อการรักษาโรคข้าอเข่าเสื่อมได้ 
ที่เราควรทราบ  มีดังนี้:

• ประการแรก: ถ้าท่านใช้ยาแก้ปวด actaminophen (Tylenol) เพื่อ
ลดอาการเจ็บปวด ท่านจะต้องใช้ไม่เกิน 3000 mg ต่อวัน
(ก่อนหน้านี้ AAOS แนะนำให้ใช้ 4000 mg ต่อวัน) คำแนะนำนี้
เป็นคำแนะนำของ FDA ที่ให้ไว้สำหรับการใช้ aqcetaminophen
ได้อย่างปลอดภัย

• ประการที่สอง: AAOS ไม่สามารถพบหลัฐานเพื่อยืนได้ว่า การฉีด
สาร Hyaluronic acid เข้าข้อสามารถลดอาการของข้อเสื่อมลงได้
ดังนั้น AAOS จึงไม่แนะนำให้ใช้วิธีการดังกล่าว เพื่อการรักษาข้อ
อักเสบ (osteoarthritis)

• AAOS ยังให้คำแนะนำอีกว่า การออกกำลังกาย และการลดน้ำหนักตัว
ลง 5 % สำหรับคนที่มี Body Mass Index (BMI) มากกว่า 25 (เป็นดัชนี
มวลกาย ซึ่งคำนวณได้จากน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม หายด้วยความสูงเป็น
เมตรยกกำลังสอง)

สวนวิธีอื่นๆ  เช่น การฉ๊ดเลือด และฉีดน้ำเลือดของตนเอง ซึ่งมี growth factors 
และเกล็ดเลือดสูงเข้าสู่ข้อเข่า เพื่อหวังผลไม่ให้ข้อเข่าเสื่อม  ไม่ปรากฏว่า
มีประโยชน์ต่อการรักษาข้อเข่าเสื่อมได้จริง

ส่วนการใช้ Knee brace...
AAOS ไม่ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะปฏิเสธไม่ให้ใช้อุปรกรณ์ประคองข้อเข่า
(Knee brace) สามารถลดอการเสื่อมสลายของข้อเสื่อมลงได่้

นอกจากนี้ ยังมีรายงานเกี่ยวกบการฝังเข็มรักษาข้อเข่าเสื่อม
ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก  ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสุน
การรักษาด้วยวิธีดังกล่าว

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น